• Keine Ergebnisse gefunden

XXVII. Codices ecclesiastici. Cod. MCII - MCXVIII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Aktie "XXVII. Codices ecclesiastici. Cod. MCII - MCXVIII"

Copied!
6
0
0
Mehr anzeigen ( Seite)

Volltext

(1)

C O D I C E S J U I L I S F E U D A L I S . '

MCII

et MCIII.

B. S. nIs. 504 ct 512. fol.

Codcr chnrtaceus saec. XV., sciiptura in duas columnas divisa, inscriptionibus ru- bris; foll, cst 23. Coritiilciitur :

a. fol. 1-11. Ei6rorz~t1a D e c r e t a l i u m T i t u l i .

Iiicip. Gregorizcs episcopus serurcs seruorutn dei Rem p(4czpctd~ p i ~ ntoclerniiotze otc.

EspIic. UesideraCm

FIZ~S.

b. fol. 12-23. FFlores Doctorztm.

Lcgitur in iiiie maiiu recentiorc scriptuin: Hole1.6Zut zunser hilft dem huz~lt Ai~tile~~ u r den ~zncfian epa tzass tuch geleget utzd teeret der Aztssets&lreit a11d ?n(tcht dus (in-

lits schön. Kor~tbktme~u tortser kicht die Vel y18 dett augetz und ~~zucht die Gesichte lauter und rofe nzcgen werde18 davon schön.

C. foI. 24-31. A u c t o r i t n t e s super Decreto.

Incip. Cui pltts.

.

.

pltm diZ&it. Explic. Fratris tui. Espliciunt uuctoi.it(tfes super decreto. At~zen,

MCIV.

E. S. Ms. 511. fol.

Codex nieinbraiiaccus sacc. XIII. eleganter cxaratus, scriptura in duns columnas divisa, inscript. rulris, litt. jnilial. modo mbris modo caeml., foll. 2. Contiuctuq:

Fragmentum

es

Libr.

Deeretal.

C.

gIo,fs.

Incip.

.

.

Advocflti qui dirinizrnl atnl&ua fucta ctc. Explia Pvpilla 7eJ/iltfa

(2)

3.12 C O D I C E S J U R I S E C C L E S I A S T I C I .

M e V .

B. G. (3) G. fol.

Codex iiienibraiiaceus a tribus diversis maiiibus saec. LXII et XIII. elegaqtissimc scriptus, usque ad foll. 60. iii duas columnas divisiis, liiieis stilo ductis, rubris iiiscrip- tionibus, litteris iiiitialibus masimani partem rubris, notis ad niargiiiem adscriptis, liga- tura antiqua e s corio albo facta, foll. 148., quorum 1 a lracuuin est scriptura. Contiiiciitur:

a. fol. lb-46. B r e v i a r i z c m E x t t . a v a g a n t i u m B e r n a r d i C i r c a e .

Titulus ininio pictus hic est : Incipit breviarium extravcigantium ber~znrdi preposili papie~zsis. Anno doininice iizcarnatioizis I M C L X X V I I I presidente romane ecclesie sanc-

fissilno pupa Alexandro 111 pontiJicatzcs ojzcs anno X X ineizse flaclrtii inclictio~tis alzno etc. Incip. textus: Juste jzcdicate filii ho~ninvin etc. Esplic. Siqzce i e i u n b m p e ~ e r i t egrotzcs n o n tenetur retes. Szc b s c. Explicit.

-

Cf. S c ii lre n b e r g

,

Rleditationes. Fasc. TI.

Gissae. 1739. 8. p, 372 sqq.

-

J o s . Aiit. d e R i e g g e r Bibl. jur. canon. I. p. 62 sqq.

-

F. 8. G. H i r s c l i i n g , I7ers. e. Besclir. d. scheiis.vr-. BiL1. I. 142.

-

Jo. Clir. Kocli, Progr. de Hreviario Extrav. Bernli. Ciicae Cod. 31s. RXembr. Bibl. Acad. Giss.

1772. 4.

b. fol. 47-60. C o n c i l i a n t L a t e r c t n e n s e I V a. 1215 c e l e l i r a t z ~ n t .

-

Fo- lium piinium cleest.

Incip. C,Ex decreto I I de haereticis." IIaec a receiitiore maiiu adscripta sunt.):

.

.

.

Quihuscunque tzo~ninihzcs cewsea)~ltcr facies itaque Aabeizles cEZversas ctc. Esplic. Qzcia vertcnz est testimonizrm ejzcs. 'i'uin sequitur notitia a rccent. maiiu scripta de eis, qui coiicilio adfucrunt.

-

Cf. M a n s i, S . Coiicil. n o r a et ainpl. Coll. T. XXII. p. 950 sqq.

C. fol. 61b-142a. J e s a i u s P r o p l i e l n e x v e r s i o n e Icctiiza v u l g a t n czcm

c o n z i n e n t a r i o H a y i n o n i s s a e c . IA' c l a r i .

Incip. post expositionem IIaymoiiis. Fol. 63 a : Visiones Ystcie prophete Plii Amos q t ~ n s vitlit super izcdeui~a ct iherrcsalein etc. Explic. A d sratietufem visionis omizi carni.

j

. S u b s c . Explicit. dice nostro, qui sacc. XI1 scriptus est, cf. Clir. F r . A y r n i a n i i , Naclir.

-

I I a y i n o n i s Comm. typis dcscriptus prodiit Colon. 1331. V. e. JIcrk- Dc co- 1

würdiglceit des ehemal. lUosters -4ulesbui.g in IIcssen, in J. F. C. lkctter, EIessiscllc Naclii. 111. p. 15 sqq.

d. fol. 6 1 s et 142b. C n r i n e n l a t i i z z c m tEe v i r g i n e dWurina.

Incip. Qui sursuin cord(6 tetzclitis. et terrai~.rc ~les)iicifis etc. Explic. El injzcslis szrp- plz'ciu. Amen.

-

Typis dcsc. curavit lioc carmcii ut ot formulam confessioiiis fol. 142a. in margiiic adscriptam Ayrinaniius 1. I. pag. 74 sqq. et p. 7.

-

Fol, 61 a ct 142a et b.

liaec leguiitur: Liber smncle il.iccrEe tZe Aulesl>z~rg. I-Iic cotlex c s divisioiic Uiiivcrsitatis f-Iassiacac ad iios perveiiisse videtur, Long. 12" 4"'. kat. 8" 5"'.

MCV3I.

E. G. (3) I . fol.

Cotlcx nieinbraiiaceus saec. XI11 vel XIV. ineuntc in Italia iiitidissime et elcgsiitis- simc cxaratus ac optime coiiservatus, in iiiitio Cfoll. 1-11.) iii tres, turn in duas colum- nas divisus, liricis stilo ductis, inscriptioiiibiis et liltcris iriitialiltus rubro pictis (iii iiiitio singulorum librorum spatium, quatuor fcrc c1igitoruin, rclictum cst, ut littera initialis vario colorc dcpingcretur; librarius, inccrtus quantum spatii ad id requirerctu~ lres vel quatuor lineas, dcindc adscribcndas, o~~lisit), compendiis vocum pluribus, glossis et notis in mar- gine adscriptis, ligatura antiqua ex corio albo factn, foll. 2%5., practcr duo ab iiiitio

(3)

C O D I C E S J U l t I S E C C L E S I A S T I C I ,

Innocentii

111

P. B

Collectio Decretalium Per Petrum Beneven-

.

tanum adornata Ao.

M@@X.

Ila titulus manu b. Jo. Clir. Kocliii; Cancell. Acad. Giss., descriptus. hitium faciunt P a u l i I I u l l g a r i NoWilia sup. devot. de constitut. Incip. Der<otortcttt. NO.

pod

titulj decretulircr sunt autentici etc. Explic. De peculiD defendere notz forinidat.

--

Tum es- cipiuiit ipsac decrctales Innoccntii 111, glossis ct notis V i n c e n t ii, Alani,

ur

en iii, Jo. A n dr e a e

,

aliorumque in margine adscriptis. Iiicipitur : Insiituatioize presetztiz~tn in- tzotescat decretules ctc. Explic. In i210 que posszcitt itz abbates assumi,

-

Coiitinet Iiic codcs compilationcm primam dccretalium ct fuit olim in bibliotlieca Guilielnii IV, qui uum bibliotliecae Marburgcnsi doiiavit, unde in divisione Universitatis I-Iassiacae ad 110s niigra- vil. Cf. b

K.

C. IIirscliiug, Vers. e. Ilescli. seli. Bibl.1. 143.

-

Jo. Chr. Kocli, Pr. De Innoccntii 111. P.

B.

collectioiie decretalium prinia inter antiquas tertia Cod. Ms.

3Icinbraii. Bibl. Acail. Giss. 1772. 4.

-

C. Fr. Heriiiaiiii, Catal. Cod. Bibl. acade- iiiicae latin. pars post. illarburg. 1838. 4. p. 4 et pracf. Long. 12" 7"'. Lat. 911.

Codex meinbraiiaccus saec.

XIV.

in Italia iiatus, iii duas coluinnas divisus, lineis stilo ductis, rubris iiiscriptionibus, Iittcris initialibus inilto pictis, crebris vocum compen- diis, paucis a receiitiore manu in margine iiotatis, ligatura autiqua, foll. 75., quorum 1 et 75 cliarlacca surit et scriptura vacant. B'oll. 17b. vacuuni est ct fo11. 73b et 74 aliena contineiit. Habontur autcm in 1100 codicc:

DecretaIiurii Bonifacii

V111

Liber sextus

et

Apparatus Joannis

Andreae super titulo de regulis juris.

Tncip. foI. 2. Bull. ad Acad. Paris. directa: Botzifacius episcopm servus seruot.um

~Eei clilectis filiis rectoribtcs el scolrn.ibzcs uiziversz's purisizcs co~nmorantibus etc. Explic.

Pro decretulibus Itabitt~ri.

-

Fol. 2a. col. 2. bullam Libri V decretalium excipiiiiit. Incip.

De slcinnta tritzitate etfide ccntholicn. (P-Iaec rubro picta suiit.) Gregorizcs X in generali con-

cilio Lugdtcneizsi etc. Esplic. Qeretzdis negotiis abesse. Turn scquitur iiirlex C. subscript. :

Dntu Rotne apzcd sunctuln petrzcin quitzto Nonas MartL;j. Po?zlzj%catus nosbi attno quarto. Deo altissimo gmticrs refero in seecula seculorum. Amen.

-

Fol. 47b. col. 2. incipit Appara- tus J 0 11 a 11 11 i s All d r c a 0 doctoris decretorui~i supcr titulo de segulis juris.

L.

VI. h i p .

o)ttel,t sfatlcrn genzcs mores et largitas nobz'lem etc. Esplic. fol. 73 a. 8. e. qud u m . Jo. Atz.

sU

6 x s p ~ ~ c l j l,pp(l,.atzcs stcper titulo de regzdis sjuris. Fol. 13 b et 74 a. continent

cnccqta a rccontiorc manu coiiscripta ad concil. Viciin. spectantia.

-

Ex divisioiic Uilivcrsitatis Nassiacae.

-

Cf.

F.

I<. G. I-I i r s cbiii g Vcrsucli ctc. I. 143. - J o. Cli r. I<ocll, 1Jr. (ja Brjiiifacii

P.

R.

sexto decretalium libro Coda

BIS.

nieinbr. Hibl. Acad. Giss. 1773. 4. Loiig. 12" 7"'. Lat. 8" 9'''.

MCVIII.

B. S. MY. 232. 4.

Codes cliarinccus sacc. XVIII,, fol1. 138., quoruni I. 2. 3. 91-94 120. 129b. 130 -138 vacua suiit. Continetur:

Collegium juris canoniei

a

Henr. Chr. Senkenbergio ~onsc~iptiiin.

Iiicip. Die 0rditzct~g der

X

ist 1n'ch.t die Ueste.

In

der praefation hat woAl Boeh-

(4)

C O D I C E S J U R I S E C C L E S T A S T I C J .

MCIX.

B. G . (3) 192. 8.

Codex clinrtaceus saec. XlrIII., pag. num. 183. Contiiietur:

J. 8.

Pezckii Ariilotata ad Pehemii J u s ecclesiasticum uaiversum.

170-1

et

1795.

Illcip. $. 1. Olngres hotnines felicitcilis etc. Explic. Boehtner J. E. Prot. Lilr. I . fit. 2.

&Jd=X.

B. S. 81s. 492. fnl.

Codex cliart. sacc. XVII. scriptus, foll. 120., quorum permulta vacua sunt. Titulus:

Joh. Christiani Simonis Annotationes

ad

Magnif. Dom. Schilteri

Iiistitutiones Juris Ecclesiastici. Anno

RJDC6:

colIectae.

Incip. rTocatzcr jzcs catzo~zicz~in cc cnlzolze s. regrcla etc. Erplic. J o l ~ (70 Leyilis,

Afonncili C(lr112olitno. LzcpZ.

Bnf.

1692. 4.

-h%CXI.

B. S. ME. 97. 4.

Codcs clrfirlacciis sacc. XVII., f011. '35, quorum 1. 94 et 95 vacua sunt. Insunt:

a. fol. 2-4.5. L cr D i s c i p Zin e B c c l e s i n s t i q u e arrest&e cctc Synode i%atiortn~ n Cer- gc«tc 1601 (I24 l l ~ u i s cle i l f ~ ~ y . J l ( ~ i s (Eepzlis corr&&c

-

CIZC Sytzocle cZcYn'lcns le 4 JtrilZetiG12.

Incili. CILctp. 1. Dcs l~li~zi.sfias. Art. 1. Potcr ~lroceücr 6 ~eZecfio?z ctc. Esplic. Gon- scntcmct2t lZlr &~tzode fJT(ftio~zul. pfiil et nrrestc?'

-

Josiels nhrcier Esletz potct. escrire.

11. fol. 46-54a. ~ o o l l e ( ! ) c l e s 2 ~ g l i s e s d e l o u t c s l e s provit8i-es cleFrtc,&ce

seZon p ' i l fut clresse nu Synode A'ationril G~np b 23 Octohre 1603. Incip. IsZe dc Prnnce. Zgl. Paris ectc. Explic. Br&. Niofzca.

C. fol. 54b-93. E x t r n i t s d e s 6 ' y n o d e s Nationrizcx d e F r a n c e .

Incip. Dzi pretnier Sy~zorlc N d . ten?t cc Paris ze 2 5 JIrti 1559 etc. Eqjlic. Allouer. et cfpprozcuex.

-

Fuit Iiic codes olim iil Bibliotlieca -4 in b r o s i i C 0 m i t i s a V i r m 0 11 t

ct

RT

e r s c 11, cujus insignia gciztilitia in prioii libri operculo colispiciuntur.

WICXII.

B. S. ME. 96. 4.

Codex cliartacciis sacc. XVIIL, notis in innrgine adscriptis, pagin. numerat. 280., praeter folia duo i1.b initio, quae vacua sunt. Continetur:

'i'raite

de

I'AutoritQ du Roy

dons

l'=~clministratiori de

1'Eglise

Gallicane,

diviae

en

deux

parties,

dont

chacline

contient cinq dis-

scrtations separbes.

Ita titulus. Incip. (post praef. pag. 8): PrcmiAre Parlie. PrcrniAro Dks. De Z'c[u- turite tllc Roy pccrnti les jzcz'fs tozcchant l'administrnlion des c i ~ o s ~ ~ eccZes. Etsire pltc- sieurs avntztages ctc. Esplic. De censure de lPE~Iise. E'in.

-

$uit Iiic cotlor quon-

dam i i i bibliotlicca F c r d . 31. F. d C? N e u h a u s , cujus emblomu in priori libri operctilo

conspicitiir.

MCXIEL

'B. S. Mg. 95. 4.

(5)

C O D I C E S J U R I S

ECCLESIASTICT.

345

Memoire

sur

la Regalle

(!)

des Abbayes avec les

Preuves.

Par

le

Sieur Pioette, Garde des Archives du

Clergt-5

de

France.

I~icip. L%ntreprise des Rekgieux Reforinezi de clugny etc. Explic. Et sic e x jure nalztra li.

B. S, Ms. 174, 4.

Georgii Ludovici Boehmeri Priocipia Juris Canonici speciatim

Juris Ecclesiastici publici et privati quod per Germaniam obtinet.

Editio sec. eiiiendatior. Gottingae apud vid. 9br. Vaiidenlioeck. 1'767. 8.

IIuic libro multas adscripsit notas doctissimus Renatus Car. L. B. d e S e n k e n b erg.

Codex cliartaceus saec. XVII. eleganter scriptus, foll. 152.) quorum

I.

151 et 15%

vacua sunt. Continentur :

a. foI. 2-101. Comnpendi~fn jzcra religionibus Gertnaniae Christianis ZegaZiJus inter se comnpetentia potissimum e x instrumenti pacis Osnabrzcgensis art. V et VII sistens secl. I-III. Ita iiiscriptio.

Incip. ZZenchus. Causae occasionales pacis reZ&. etc. Explic. Capitulat. novissimar. Art. XVIII. $. 8. Sequitur index rerum.

b. fol. 102-150. Cotnment. in Pacis Osnabrug, Artz'cuZi Y Paragraphzcm XI in usus exlerorum.

Incip. CufIt experientia seculi eto. Explic. Contrn Landsnssiatu?n opus fuisset.

MCXVI.

B. S. Is. 467. ful.

Codex cliartaceus saec. XVIII. scriptus, foll. 152.) quorum 1. 57. 59. 88. 92. 94.

96. 106. 116. 151 et 152. praeter multas pagiiias aversas scriptura vacant. Contincntur: a. fol. 2-56. Versuch von dem Beicl~ssfa?dtischen EntscliezcEungs-ZieZ xwischen Ca- tholischen zcnd Protestrtnten. Zur Erl~zct. des V Art. 29. 2 zcnd 13 $. des Osnabrücker fiiedensschlzcsses verf. V . Chr. W e i s s. Mainz. 1764.

Incip. Der Beligionsfi.iede zuzcr.de aei denen aueslphelischen Friedenshandlungen etc. ExpIic. Des Jahres 1624 gelassen worden.

11. fol. 50-150. Varia in 8achefi Frafzhficrler Catholisclien gegen daszj.e C~lle~ien. Incip. Grundriss derer cafho~che~z Befugnisse eto. Explic. In Acht zu nehmen.

B. 6. Ms. 431. fol.

Codes cllarlaceus diversis maiiibu~ saec. XVII. scriptus, foll. 243.) quorum 1. 11.

220. 24.3 et multae paginae aversae vacuae sunt. Continentur:

Varia circa Jus Sacrun~,

ex

bibliotheca Schilteriana.

Incip. fol. 5: Qz~id contra Hug. G r o l i i lihellum, De Imperio 8. Polest. circa su-

cra r x se>atenli[' recep,?n d k i possit. A d cap. 1. Sfatus controversiae. De pofeslate eccle- siustica, guae purtiim interna Explic. Lil>erandos tarnen, sed 0% 6id ~ V Q ~ C

MCXVIII.

B. S. !KR. 239. fol.

codex cllartaceus sacc. XVII,, ' f o ~

513.

F'oll. 43-45 desont- Conthentor: 44

(6)

3

P6 C O D I C E S J U R I S ECCLESI.4STICI.

Collecta ad Jus Ecclesiasticum

etc.

spectantia.

1. Fol. 1-34. M a r t . D o b e r c i n i Repertorium ab A r n o l d o d s R o y g c r comple- turn et sub tit. Tliesaur. locupl. editum a. 1604.

-

2. Fol. 35-38. D e divortio.

-

3.

Fol. 39-40. Transactio an locum liabcat in matrimoiiio.

-

4. Fol. 41-42a. Forma cita- tionis per edictum publicum caiisa diffamatioiiis.

-

5. Fol. 46-57. F 1 o r c n t i n U s in lib.

I. Institut.

-

6. Pol. 58-95. Extract ex R e icll e n io, Von der laiidesfürstliclien Obrig- keit.

-

7.

Pol. 96--101. Ex H a r t m a i i n i P i b t o r i s Quaest. juris quaedam d c testa- mento paterno.

-

8. Fol. 102-211. Der Graucn U. des Adels Besclirverung auf d. Reichstag z u Nürnberg übergeben.

-

9. F'ol. 112-123. Copia IZays. BIandati poenalis

in Sacben L e v i J u d von Bonn contra W o l f f J u d von Coblenz.

-

10. Fol. 124-139. Verbündnuss der Juden zu Frankfurt uffgericlit in eadem Causa. - 11. Fol. 140-1411. Extract aus des H. R. R. Abscliied a. 1570 et 1600 z u Spcyer.

-

12. Fo!. 142-156. Bedenken etc. iii der R i n g e l s t e i n i s c l i e n Saclie (1605).

-

13. Fol. 157-216. Burg Friedberg contra Stadt Friedberg. (1598-1605).

-

14. Fol. 217-2.22. Copia Pfalz- graue L u d wi g s Revers die Ocffnung in d. Burg betref. 1141.

-

15. F'ol. 223-9'26. Copia Hessisclien Vertrags, das Geleit betr. 1579.

-

16. Fol. 227-236. Verzeicliniss der Privilegien der Burg Friedberg V. a. 1252-1547.

-

17. Fol. 237-252. Fridberg

contra Grauen z u Isenburg U. Büdingen, Hofricliter zu Rotweil etc. (1576 e t 16061.

-

18. Fol. 253-255. Franlreiistein contra I<arbeii.

-

19. Fol. ,256-257. Copia Reingrau O t t o n , J o. F r i e d r i clis W o l f s l r c l i l s alienation seins tliails z u Laistat betr. 1606.

-

20. Fol. 258-259. Casus, darin gefragt wird, ob einer seines Vettern rirten Grades Haus- fraw elicligeii dürfe?

-

21. Fol. 264-283. Copia extensionum der IV Privilcgien Scl~wä-

bisclier Bezirke. 1601.

-

22. Fol. 284-333. 1). S i s t i n i Bedcnlren in Saclicri Burg Fricd- berg contra Stocklieim, das Kloster Engeltlial bctr.

-

23. Fol. 334-513. Consilia et responsa varia juridica. ,4ddita est fol. 260-262. typis cxpressa copia Mandati (le sol- vendo sine clausula cum citatione der Ritterscliaft Rlieiriisclien und Wcttera\~isclion Crays contra denen vier Ortt Ungehorsame. Speyer. 28 Aug. 1593. fol.

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

- (Jeterum in Iiac codice lectioiies interdum memorabiles sunt. Codex membranaceus saec. vergente litteris minutissimis non ineleganter exa- ratus , crebris vocum

XCTII et XCIV. Codex cliartaceus saec. In illo vacus sunt foll. Tituliis a manu recentiore scriptus Iiaec babet: Traith de Z'hisloire de France. possessor nomen

Codex cliartaceus saec. duobus constans voluminibus, quorum prius foll. Iii illo vacua suiit foll. Epistolau mutuae Forstiieri, l'ortneri et J. Ursiiii ab ann. E't

Gärten, BuufeM und Wiesene. Codex chartaceus saec. diversis manibus scriptus, foll.. Auch gewunnen und wer In Ir Wappen geben hab. Unter dem Kagser Octauz'ano, den

neschi elegantissime scriptus et passim vocalic bus instructus, litcris initialibus rubro pictis, paucis a recentiore manu in margiiie nota- tis, €011.. V u 11 e r

Inscriptio: I* nomine domini nostri Jeszc Christi et inatris ejus Virginis Marie.. Lil&gt;er magni Gulierini placentini

certls et definitis phiZosopl6iue partihus explicantur. - Prodiit typis descrip tum lioc opus Argent. Codex cliartaccus saec. PZacuit hzcnc Zihrzcm

~onsonavit. Marci in Butzbach. Codex chartaceus saec. scriptus, in duas columnas divisus, rubris inscript.. - Fuit llic liber quondam in bibliotheca Jo. Codex

conlraclus de temnp. et de sunctis. Turn scquitur registrum. Codes cl~artaceus saec. XV., in duas columnas divisus, inscriptioiiibus ct litteris initialibus lubris,

Ulrici Obrechti Collegiuni Grotianum a lib. ailtc oculos liabuit. Ex BitZiotAeca 8chzchiana Fra,zcof. Ita titulus, manu Scnlreiibergii scriptus. Priinum folium ita

Incerti Collegium Iristitutionum. Quemud?nodz4tn ~eliquaricm disc$dinartm e t f~tclcz~liatw~c, sic qz4oqzie Rolltatzae jurisprudentiue studiunz etc. Codex cliartaceus

anttbofegz das erst capitel. Sequitur liber secundus. Codes membranaceus saec. iiieunte eleganter scriptus, ab initio et in fxne mutilus, in duas columnas divisus,

Das Mittelstück des Buches bildet dann eine Bibliographie, die sich kritisch nennt, aber unkritisch ist, denn sie enthält, um nur ein Beispiel heranzuziehen, das Buch Robertsons

Nebels Interesse galt der Geschichte, den Sprachen und der Literatur (zahl- reiche Gedichte von ihm sind in seiner Biographie niedergeschrieben), er spielte Cello, er war aber

Codex membranaceus saec. ineunte in Hispania natus, in duas co- lumnas divisus, lineis plumbagine ductis, inscriptionibus rubris) litteris initialibus altcrnis

Andreae filylii Annotata ad Stryliii Examen Juris Feudalis.. de ttoturn et

etc. Auch wirlclici nicht eingegangett ist. Codex cliartaceus saec. De nolitia Imperii et Caesarum etc. In Angliant subversa. Dzccis ICoherfi in Normannia debilitate

Il est évident que l’emploi de ces phrases génériques puisse résulter du recours aux formulaires (modèles-type de chartes) 47 , mais elles témoignent de l’intérêt que les

Le résultat de nos tournées à chameaux dans les camps est excellent ; les Touaregs viennent à Agadès et nous pouvons acheter tous les objets que nous avions notés, puis compléter