• Keine Ergebnisse gefunden

TNC 426 TNC 430

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "TNC 426 TNC 430"

Copied!
383
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Přručka pro uživatele Dialog HEIDENHAIN

TNC 426 TNC 430

NCsoftware 280 474 xx 280 475 xx

(2)

Ovládac prvky na obrazovce

Volba rozdělen obrazovky

Přepnán obrazovky mezi strojnmi a programovacmi provoznmi režimy Softklávesy: volba funkce na obrazovce

Přepnán lišt softkláves Změny nastaven obrazovky (jen BC 120)

Znaková klávesnice: Zadánám psmen a znaků

Q W E R T Y

Jména souborů, komentáře

G F S T M

DIN/ISOprogramy

Volba strojnch provoznch režimů RUČNÍ PROVOZ

EL. RUČNÍ KOLEČKO

POLOHOVÁNÍ S RUČNÍM ZADÁNÍM PROGRAM/PROVOZ PO BLOKU PROGRAM/PROVOZ PLYNULE Volba programovacch provoznch režimů

PROGRAM ZADAT/EDITOVAT PROGRAM TEST

Správa programů/souborů, TNCfunkce

PGM MGT

Volba a mazán programů/souborů Extern přenos dat

PGM

CALL Zadán vyvolán programu do programu

MOD Volba MODfunkce

HELP Vysvětlivky chybových hlášen

CALC Kalkulačka

Posouván světlého pole a přmá volba bloků, cyklů a parametrických funkc

Posouván světlého pole

GOTO Přmá volba bloků, cyklů a paraametrických funkc.

Točtka Override pro posuv/otáčky vřetena

Programován dráhových pohybů

APPR

DEP Najet na obrys/opuštěn obrysu Volné programován obrysů FK

L Přmka

CC Střed kruhu/pól pro polárn souřadnice

C Kruhová dráha okolo středu kruhu

CR Kruhová dráha s poloměrem

CT Kruhová dráha s tangenciálnm napojenm

CHF Zkosen

RND Zaoblen rohů Zadán k nástrojům

TOOL DEF

TOOL CALL

Zadán délky a radiusu nástroje a vyvolán nástroje

Cykly, podprogramy a opakován část programu

CYCL DEF

CYCL

CALL Definice a vyvolán cyklu

LBL SET

LBL CALL

Zadán a vyvolán podprogramů a opakován část programů

STOP Zadán STOPu programu do programu

TOUCH

PROBE Zadán funkce dotykové sondy do programu

Zadán souřadných os a čskic, editace

X

...

V

Volba souřadných os popř. jejich zadán do programu

0

...

9

Čslice Desetinná tečka

+/

Přepnán znaménka

P

Zadán polárnch souřadnic Inkrementáln hodnoty

Q

Qparameter

Převzet aktuáln polohy

NO

ENT Přeskočen dialogových otázek a mazán slov

ENT Zakončen zadán a pokračován v dialogu

END Zakončen bloku

Zrušen zadán čselné hodnoty nebo

Ovládac prvky TNC

100 100

(3)
(4)
(5)

Obsah Typ TNC, software a funkce

Tato přručka popisuje funkce, které sjou k dispozici počnaje dále uvedenými čsly softwaru NC.

Typ TNC Čslo softwaru NC

TNC 426 CB, TNC 426 PB 280 474 xx TNC 426 CF, TNC 426 PF 280 475 xx

TNC 426 M 280 474 xx

TNC 426 ME 280 475 xx

TNC 430 CA, TNC 430 PA 280 474 xx TNC 430 CE, TNC 430 PE 280 475 xx

TNC 430 M a280 474 xx

TNC 430 ME 280 475 xx

Indexy E a F označuj exportn verze TNC. Pro exportn verze TNC plat tato omezen:

■Součesné lineárn pohyby až do 4 os

Výrobce stroje optimalizuje pomoc strojnch parametrů využitelný rozsah výkonu TNC pro daný stroj. Proto jsou v této přručce popsány i funkce, které nemus být u každého TNC k dispozici.

Funkce TNC, které nejsou k dispozici na všech strojch, jsou napřklad:

■snmac funkce dotykové sondy 3D

■digitalizace povrchu (option na přán)

■proměřován nástroje sondou TT 120

■vrtán závitu bez vyrovnávac hlavy

■opětné najet na obrys po přerušen

Spojte se prosm s výrobcem stroje, abyste se seznámili s individuáln podporou funkc daného stroje.

Četn výrobci strojů i HEIDENHAIN nabzej kurzy programován TNC. Účast na těchto kurzech se doporučuje, umožn Vám důkladeně se seznámit s funkcemi TNC.

Přručka uživatele pro práci s dotykovou sondou

Všechny funkce dotykové sondy jsou popsány v samostatné přručce uživatele. Obra te se př padně na firmu HEIDENHAIN, pokud tuto přručku uživatele potřebujete. Identč.: 329 203 xx.

Předpokládané msto nasazen

Proveden TNC odpovdá třdě A podle evropské normy EN 55022 a je určeno předevšm pro provoz v průmyslových oblastech.

(6)
(7)

Obsah

Úvod

Ručn provoz a seřzen

Programován: Nástoje

Obsah

Programován: Základy, správa souborů, pomoc při programován Polohován s ručnm zadánm

Programován: programován obrysů Programován: Přdavné funkce Programován: Cykly

Programován: Podprogramy a opakován část programů

Programován: Qparametry Testována prováděn programu MODfunkce

Tabulky a přehledy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(8)

Obsah

1 ÚVOD ... 1

1.1 TNC 426, TNC 430 ... 2

1.2 Obrazovka a klávesnice ... 3

1.3 Provozn režimy ... 5

1.4 Zobrazen stavu ... 7

1.5 Přslušenstv: 3Ddotykové sondy a elektronická ručn kolečka HEIDENHAIN ... 12

2 RUČNÍ PROVOZ A SEŘÍZENÍ ... 15

2.1 Zapnut, Vypnut ... 16

2.2 Pojžděn strojnmi osami ... 17

2.3 Otáčky vřetena S, posuv F a přdavná funkce M ... 19

2.4 Nastaven vztažného bodu (bez 3Ddotykové sondy) ... 20

2.5 Naklápěn roviny obráběn ... 21

3 POLOHOVÁNÍ S RUČNÍM ZADÁNÍM ... 25

3.1 Programován a proveden jednoduchého obráběn ... 26

4 PROGRAMOVÁNÍ: ZÁKLADY, SPRÁVA SOUBORŮ, POMOC PŘI PROGRAMOVÁNÍ, SPRÁVA PALET ... 29

4.1 Základy ... 30

4.2 Správa programů: Základy ... 35

4.3 Standardn správa souborů ... 36

4.4 Rozšřená správa souborů ... 42

4.5 Vytvořen a zadán programu ... 55

Editace programu ... 58

4.6 Programovac grafika ... 60

4.7 Členěn programů ... 61

4.8 Vložen komentářů ... 62

4.9 Vytvořen textových souborů ... 63

4.10 Kalkulátor ... 66

4.11 Přmá nápověda u NC chybových hlášen ... 67

4.12 Správa palet ... 68

(9)

Obsah

5 PROGRAMOVÁNÍ: NÁSTROJE ... 71

5.1 Zadán vztahujc se k nástroji ... 72

5.2 Data nástroje ... 73

5.3 Korekce nástroje ... 83

5.4 Trojrozměrná korekce nástroje ... 87

5.5 Práce s tabulkami řezných dat ... 93

6 PROGRAMOVÁNÍ: PROGRAMOVÁNÍ OBRYSŮ ... 99

6.1 Přehled: Pohyby nástroje ... 100

6.2 Základy k dráhovým funkcm ... 101

6.3 Najet a opuštěn obrysu ... 104

Přehled: Tvary dráhy k najet a opuštěn obrysu ... 104

Důležité polohy při najet a odjet ... 104

Najet na přmce s tangenciálnm napojenm: APPR LT ... 105

Najet na přmce kolmo k prvému bodu obrysu: APPR LN ... 106

Najet po kruhové dráze s tangenciálnm napojenm: APPR CT ... 106

Najet po kruhové dráze s tangenciálnm připojenm na obrys a přmkový úsek: APPR LCT ... 107

Odjet na přmce s tangenciálnm napojenm: DEP LT ... 108

Odjet na přmce kolmo k poslednmu bodu obrysu: DEP LN ... 108

Odjet po kruhové dráze s tangenciálnm napojenm: DEP CT ... 109

Odjet po kruhové dráze s tangenciálnm připojenm na obrys přmkový úsek: DEP LCT ... 109

6.4 Dráhové pohyby – pravoúhlé souřadnice ... 110

Přehled dráhových funkc ... 110

Přmka L ... 111

Vložen úkosu mezi dvě přmky CHF ... 111

Střed kruhu CC ... 112

Kruhová dráha V okolo středu kruhu CC ... 113

Kruhová dráha CR s definovaným radiusem ... 114

Kruhová dráha CT s tangenciálnm připojenm ... 115

Zaoblen rohů RND ... 116

Přklad: Přmková dráha a zkosen kartézsky ... 117

Přklad: Kruhová dráha kartézsky ... 118

Přklad: Plný kruh kartézsky ... 119

(10)

Obsah

6.5 Dráhové pohyby – polárn souřadnice ... 120

Počátek polárnch souřadnic: pól CC ... 120

Přmka LP ... 121

Kruhová dráha CP okolo pólu CC ... 121

Kruhová dráha CTP s tangenciálnm napojenm ... 122

Šroubovice (helix) ... 122

Přklad: Přmkový pohyb s polárnmi souřadnicemi ... 124

Přklad: Šroubovice (helix) ... 125

6.6 Dráhové pohyby – Volné programován obrysu FK ... 126

Základy ... 126

Grafika FKprogramován ... 126

Zahájen FKdialogu ... 127

Volné programován přmky ... 128

Volné programován kruhové dráhy ... 128

Pomocné body ... 130

Relativn vztahy ... 131

Uzavřené obrysy ... 133

Konverze FK programů ... 133

Přklad: FKprogramován 1 ... 134

Přklad: FKprogramován 2 ... 135

Přklad: FKprogramován 3 ... 136

6.7 Dráhové pohyby – splineinterpolace ... 138

(11)

Obsah

7 PROGRAMOVÁNÍ: PŘÍDAVNÉ FUNKCE ... 141

7.1 Zadán přdavných funkc M a STOP ... 142

7.2 Přdavné funkce pro řzen prováděn programu, vřetena a chladic kapaliny ... 143

7.3 Přdavné funkce pro zadáván souřadnic ... 143

7.4 Přdavné funkce pro dráhové poměry ... 146

Zahlazen rohů: M90 ... 146

Vložen definované kružnice zaoblen mezi přmkové úseky: M112 ... 147

Obráběn malých obrysových stupňů: M97 ... 147

Úplné obroben otevřených rohů obrysu: M98 ... 148

Faktor posuvu pro ponorné pohyby: M103 ... 149

Rychlost posuvu u kruhových oblouků: M109/M110/M111 ... 150

Dopředný výpočet obrysu s korekc radiusu (LOOK AHEAD): M120 ... 150

Proložené polohován s ručnm kolečkem během prováděn programu: M118 ... 151

7.5 Přdavné funkce pro rotačn osy ... 152

Posuv v mm/min u rotačnch os A, B, C: M116 ... 152

Dráhově optimalizované pojžděn rotačnmi osami: M126 ... 152

Redukován indikace rotačn osy na hodnoty pod 360°: M94 ... 153

Automatická korekce geometrie stroje při práci s naklápěcmi osami: M114 ... 154

Zachován polohy hrotu nástroje při polohován naklápěcch os (TCPM*): M128 ... 155

Přesné zastaven na rozch s netangenciálnmi přechody: M134 ... 157

7.6 Přdavné funkce pro laserové řezac stroje ... 158

(12)

Obsah

8 PROGRAMOVÁNÍ: CYKLY ... 159

8.1 Všeobecně k cyklům ... 160

8.2 Vrtac cykly ... 162

HLUBOKÉ VRTÁNÍ (cyklus 1) ... 162

VRTÁNÍ (cyklus 200) ... 164

VYSTRUŽENÍ (cyklus 201) ... 165

VYVRTÁVÁNÍ (cyklus 202) ... 166

UNIVERZÁLNÍ VRTÁNÍ (cyklus 203) ... 167

ZPĚTNÉ ZAHLOUBENÍ (cyklus 204) ... 169

UNIVERZÁLNÍ HLUBOKÉ VRTÁNÍ (cyklus 205) ... 171

VRTACÍ FRÉZOVÁNÍ (cyklus 208) ... 173

VRTÁNÍ ZÁVITU s vyrovnávac hlavou (cyklus 2) ... 175

NOVÉ VRTÁNÍ ZÁVITU s vyrovnávac hlavou (cyklus 206) ... 176

VRTÁNÍ ZÁVITU GS bez vyrovnávac hlavy (cyklus 17) ... 178

VRTÁNÍ ZÁVITU GS bez vyrovnávac hlavy NOVÉ (cyklus 207) ... 179

ŘEZÁNÍ ZÁVITU (cyklus 18) ... 181

Přklad: Vrtac cykly ... 182

Přklad: Vrtac cykly ... 183

8.3 Cykly k frézován kapes, čepů a drážek ... 184

FRÉZOVÁNÍ KAPES (cyklus 4) ... 185

KAPSA NA ČISTO (cyklus 212) ... 186

ČEPY NA ČISTO (cyklus 213) ... 188

KRUHOVÁ KAPSA (cyklus 5) ... 189

KRUHOVÁ KAPSA NA ČISTO (cyklus 214) ... 191

KRUHOVÝ ČEP NA ČISTO (cyklus 215) ... 192

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽEK (cyklus 3) ... 194

DRÁŽKA S KÝVAVÝM ZÁPICHEM (cyklus 210) ... 195

KRUHOVÁ DRÁŽKA s kývavým zápichem (cyklus 211) ... 197

Přklad: Frézován kapes, čepů a drážek ... 199

8.4 Cykly k vytvořen bodových rastrů ... 201

RASTR BODŮ NA KRUHU (cyklus 220) ... 202

RASTR BODŮ NA PŘÍMCE (cyklus 221) ... 203

Přklad: Dry na kruhu ... 205

(13)

Obsah

8.5 SLcykly ... 207

OBRYS (cyklus 14) ... 209

Překrývané obrysy ... 209

DATA OBRYSU (cyklus 20) ... 211

PŘEDVRTÁNÍ (cyklus 21) ... 213

HRUBOVÁNÍ (cyklus 22) ... 214

DOKONČOVAT DNO (cyklus 23) ... 215

DOKONČOVAT STĚNY (cyklus 24) ... 215

OTEVŘENÝ OBRYS (cyklus 25) ... 216

VÁLCOVÝ PLÁŠŤ (cyklus 27) ... 218

VÁLCOVÝ PLÁŠŤ frézován drážek (cyklus 28) ... 220

Přklad: Hrubován a dohrubován kapsy ... 222

Přklad: Předvrtán, hrubován a dokončen překrytých obrysů ... 224

Přklad: Otevřený obrys ... 226

Přklad: Válcový pláš ... 228

8.6 Cykly pro řádkován ... 230

OBROBIT DIGITALIZOVANÁ DATA (cyklus 30) ... 230

ŘÁDKOVÁNÍ (cyklus 230) ... 232

PŘÍMKOVÁ PLOCHA (cyklus 231) ... 234

Přklad: Řádkován ... 236

8.7 Cykly pro přepočet souřadnic ... 237

POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU (cyklus 7) ... 238

POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU s tabulkami nulových bodů (cyklus 7) ... 239

ZRCADLENÍ (cyklus 8) ... 242

OTÁČENÍ (cyklus 10) ... 243

ZMĚNA MĚŘÍTKA (cyklus 11) ... 244

MĚŘÍTKO PRO OSU (cyklus 26) ... 245

ROVINA OBRÁBĚNÍ (cyklus 19) ... 246

Přklad: Cykly pro přepočet souřadnic ... 251

8.8 Zvláštn cykly ... 253

ČASOVÁ PRODLEVA (cyklus 9) ... 253

VYVOLÁNÍ PROGRAMU (cyklus 12) ... 253

ORIENTACE VŘETENA (cyklus 13) ... 254

TOLERANCE (cyklus 32) ... 255

(14)

Obsah

9 PROGRAMOVÁNÍ: PODPROGRAMY A OPAKOVÁNÍ ČÁSTI PROGRAMU ... 257

9.1 Označen podprogramu a části programu ... 258

9.2 Podprogramy ... 258

9.3 Opakován části programu ... 259

9.4 Libovolný program jako podprogram ... 260

9.5 Vnořen ... 261

Podprogram v podprogramu ... 261

Opakovat opakován části programu ... 262

Opakován podprogramu ... 263

9.6 Přklady programován ... 264

Přklad: Frézován obrysu ve vce přsuvech ... 264

Přklad: Skupina děr ... 265

Přklad: Skupina děr s vce nástroji ... 266

10 PROGRAMOVÁNÍ: QPARAMETR ... 269

10.1 Princip a přehled funkc ... 270

10.2 Skupiny součást – Qparametry msto čselných hodnot ... 272

10.3 Popis obrysů pomoc matematických funkc ... 273

10.4 Úhlové funkce (trigonometrie) ... 275

10.5 Výpočty kruhu ... 276

10.6 Rozhodován když/pak s Qparametry ... 277

10.7 Kontrola a změna Qparametrů ... 278

10.8 Přdavné funkce ... 279

10.9 Přmé zadán vzorce ... 291

10.10 Předobsazené Qparametry ... 294

10.11 Přklady programován ... 297

Přklad: Elipsa ... 297

Přklad: Konkávn válec se zaoblovac frézou ... 299

Přklad: Vypouklá (konvexn) koule se stopkovou frézou ... 301

11 TESTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ... 303

11.1 Grafiky ... 304

11.2 Funkce pro zobrazen programu pro PROGRAM PROVOZ/PROGRAM TEST ... 309

11.3 Testován programu ... 309

11.4 Prováděn programu ... 311

11.5 Přeskočen bloků ... 316

(15)

Obsah

12 MODFUNKCE ... 317

12.1 Volba, změna a opuštěn MODfunkc ... 318

12.2 Čsla software a option ... 319

12.3 Zadán čsla klče hesla ... 319

12.4 Nastaven datových rohran ... 320

12.5 Rozhran Ethernet ... 324

12.6 Konfigurace PGM MGT (správa programů) ... 331

12.7 Strojně specifické uživatelské parametry ... 331

12.8 Zobrazen neobrobeného polotovaru v pracovnm prostoru ... 331

12.9 Volba indikace polohy ... 333

12.10 Volba rozměrového systému ... 333

12.11 Volba programovacho jazyka pro $MDI ... 334

12.12 Volba os pro generován Lbloku ... 334

12.13 Zadán omezen pojezdového rozsahu zobrazen nulového bodu ... 334

12.14 Zobrazen souborů nápovědy (HELP) ... 335

12.15 Zobrazen provoznch časů ... 336

13 TABULKY A PŘEHLEDY ... 337

13.1 Všeobecné uživatelské parametry ... 338

13.2 Zapojen konektoru a připojovac kabel pro datová rozhran ... 353

13.3 Technické informace ... 357

13.4 Výměna zálohovac baterie ... 360

(16)
(17)

Úvod

1

(18)

1.1 TNC 426, TNC 430

Systémy HEIDENHAIN TNC jsou dlenské řdic systémy, s nimiž můžete přmo na stroji programovat obvyklé frézovac a vrtac obráběc operace pomoc lehce pochopitelného popisného dialogu. Jsou určeny pro nasazen na frézkách, vrtačkách a rovněž na obráběcch centrech. TNC 426 může řdit až 5 os, zatmco TNC 430 až 9 os. Navc můžete programově nastavit úhlové natočen vřetena.

Na vestavěném pevném disku můžete uložit libovolný počet programů, i když tyto byly vytvořeny externě nebo byly zskány během digitalizace. Pro rychlé výpočty můžete na obrazovce kdykoliv vyvolat kalkulátor.

Klávesnice a znázorněn na obrazovce jsou přehledně uspořádány, takže můžete rychle a lehce dosáhnout všechny funkce.

Programován: Dialog HEIDENHAIN a DIN/ISO Obzvláš jednoduché je vytvořen programu v uživatelsky

přjemném dialogu HEIDENHAIN. Programovac grafika znázorňuje jednotlivé obráběc kroky během zadáván programu. Navc pomůže volné programován obrysu FK, pokud je předložen výkres s neúplným kótovánm. Jak během testu programu, tak i během chodu programu je možná grafická simulace obráběn. Navc též můžete programovat TNC podle normy DIN/ISO nebo v DNC režimu.

Program lze rovněž zadávat a testovat, zatmco jiný program právě vykonává obráběn obrobku.

Kompatibilita

TNC může vykonávat všechny obráběc programy, které byly vytvořeny na řdicch systémech HEIDENHAIN od typu TNC 150 B.

1.1 TNC 426, TNC 430

(19)

1.2 Obrazovka a klávesnice

Obrazovka

TNC je možné podle přán dodat bu s barevnou obrazovkou BC 120 (CRT) nebo s plochou barevnou obrazovkou BF 120 (TFT).

Obrázek vpravo nahoře znázorňuje obslužné prvky obrazovky BC 120, obrázek vpravo uprostřed zobrazuje obslužné prvky

obrazovky BF 120:

Záhlav

Při zapnutém TNC zobrazuje systém v záhlav obrazovky navolené provozn režimy: vlevo provozn režim stroje a vpravo programovac provozn režim. Ve většm poli záhlav je

indikován provozn režim, do kterého je obrazovka právě přepnuta: tam se objevuj dialogové otázky a texty hlášen (výjimka: pokud TNC zobrazuje pouze grafiku).

Softklávesy

V dolnm řádku zobrazuje TNC dalš funkce v liště softkláves.

Tyto funkce navolte pomoc tlačtek, umstěných pod těmito softklávesami . Pro snadnějš orientaci znázorňuj úzké proužky přmo nad lištou softkláves počet lišt softkláves, které se daj navolit pomoc černých tlačtek s šipkami, umstěných po stranách. Aktivn lišta softkláves je znázorněna pomoc světlejšho proužku.

Tlačtka volby softklávesy Přepnán lišt softkláves Definice rozdělen obrazovky

Tlačtko přepnán obrazovky pro strojn a programovac provozn režimy

Přdavná tlačtka pro BC 120 Odmagnetován obrazovky;

opuštěn hlavnho menu pro nastaven obrazovky Navolen hlavnho menu pro nastaven obrazovky;

V hlavnm menu: posun světlého proužku dolů V podmenu: zmenšen hodnoty

posun obrazu doleva popř. dolů V hlavnm menu: posun světlého proužku nahoru V podmenu: zvětšen hodnoty

posun obrazu doprava popř. nahoru

10V hlavnm menu: volba podmenu V podmenu: opuštěn podmenu Nastaven obrazovky: viz následujc strana

10

1.2 Obrazovka a klávesnice

(20)

1.2 Obrazovka a klávesnice

Dialog hlavnho menu Funkce

BRIGHTNESS Změna jasu

CONTRAST Změna kontrastu

HPOSITION Změna horizontáln polohy obrazu

HSIZE Změna šřky obrazu

VPOSITION Změna vertikáln polohy obrazu

VSIZE Změna výšky obrazu

SIDEPIN Korekce soudkové deformace obrazu TRAPEZOID Korekce lichoběžnkové deformace

obrazu

ROTATION Korekce šikmé polohy obrazu COLOR TEMP Změna teploty barev

RGAIN Změna barevného nastaven červené

BGAIN Změna barevného nastaven modré

RECALL Bez funkce

Obrazovka BC 120 je citlivá na zdroje magnetického nebo

elektromagnetického zářen. Poloha i geometrie obrazu tak mohou být nepřznivě ovlivněny. Proměnná pole vedou k periodickému přesouván nebo deformaci obrazu.

Rozdělen obrazovky

Uživatel vol rozdělen obrazovky: tak může TNC např. v provoznm režimu PROGRAM ZADAT/EDITOVAT zobrazovat program v levém okně, zatmco pravé okno současně znázorňuje např.

programovac grafiku. Alternativně se dá v pravém okně zobrazit také členěn programu nebo výhradně program v jednom velkém okně. Které okno může TNC zobrazit závis na zvoleném provoznm režimu.

Změna rozdělen obrazovky:

Stisknout tlačtko přepnán obrazovky: lišta softkláves zobrazuje možná rozdělen obrazovky (viz 1.3 Provozn režimy)

<

Stiskem softklávesy zvolit rozdělen obrazovky

(21)

Klávesnice

Obrázek vpravo ukazuje klávesy na klávesnici, které jsou rozčleněny podle jejich skupin:

Znaková klávesnice

pro zadán textu, jmen souborů a programován DIN/ISO Správa souborů,

kalkulátor, MODfunkce, HELPfunkce

Programovac provozn režimy Strojn provozn režimy

Zahájen programovacho dialogu Směrové klávesy a instrukce skoku GOTO Zadán čsel a volba os

Funkce jednotlivých kláves jsou stručně shrnuty na prvn straně obálky. Extern tlačtka, jako např. NCSTART, jsou popsány v přručce ke stroji.

1.3 Provozn režimy

Pro různé funkce a obráběc kroky, které jsou potřebné ke zhotoven obrobku, má TNC k dispozici následujc provozn režimy:

Ručn provoz a Ručn kolečko

Seřzen stroje se provád v ručnm provozu. V tomto provoznm režimu se daj ručně nebo krokově polohovat strojn osy, nastavovat vztažné body a naklápět rovinu obráběn.

Provozn režim RUČNÍ KOLEČKO umožňuje ručn pojžděn strojnmi osami pomoc elektronického ručnho kolečka HR.

Softklávesy k rozdělen obrazovky (volit tak, jak již bylo popsáno)

Okno Softklávesa

Polohy

Vlevo: polohy, vpravo: zobrazen stavu

1.3 Provozn režimy

(22)

Polohován s ručnm zadánm

V tomto provoznm režimu se daj naprogramovat jednoduché dráhové pohyby, např. k ofrézován plochy nebo k předpolohován.

Zde nadefinujete rovněž tabulky bodů k určen rozsahu digitalizace.

Softklávesy k rozdělen obrazovky

Okno Softklávesa

Program

Vlevo: program, vpravo: zobrazen stavu

Program zadat/editovat

Vaše obráběc programy vytvořte v tomto provoznm režimu.

Všestrannou podporu a doplňky při programován nabz volné programován obrysu, různé cykly a funkce s Q parametry. Na přán zobrazuje programovac grafika jednotlivé kroky nebo použijete jiné okno, k vytvořen členěn vašeho programu.

Softklávesy k rozdělen obrazovky

Okno Softklávesa

Program

Vlevo: program, vpravo: členěn programu vlevo: program, vpravo: programovac grafika

Testován programu

TNC simuluje programy a části programu v provoznm režimu PROGRAM TEST, např. k vyhledán geometrických neslučitelnost, chybějcch nebo chybných údajů v programu a poškozen pracovnho prostoru. Simulace je podporovaná graficky s různými pohledy.

Softklávesy k rozdělen obrazovky

Viz provozn režimy prováděn programu na dalš straně.

1.3 Provozn režimy

(23)

PROGRAM/PROVOZ PLYNULE a PROGRAM/PROVOZ PO BLOKU

V režimu PROGRAM/PROVOZ PLYNULE vykonává TNC program až do konce programu nebo do okamžiku ručnho, popř.

programovaného přerušen. Po přerušen můžete znovu zahájit prováděn programu.

V režimu PROGRAM/PROVOZ PO BLOKU odstartujete každý blok jednotlivě stiskem externho tlačtka START.

Softklávesy k rozdělen obrazovky

Okno Softklávesa

Program

Vlevo: program, vpravo: členěn programu Vlevo: program, vpravo: STATUS

Vlevo: program, vpravo: GRAFIKA Grafika

1.4 Zobrazen stavu

”Všeobecné“ zobrazen stavu

Zobrazen stavu vás informuje o aktuálnm stavu stroje. Objev se automaticky v provoznch režimech

■Program/provoz po bloku a Program/provoz plynule, dokud nebude navoleno zobrazen výhradně ”grafiky“, a v režimu

■Polohován s ručnm zadánm.

V provoznch režimech RUČNÍ PROVOZ a RUČNÍ KOLEČKO se objev zobrazen stavových údajů ve velkém okně.

1.4 Stavové údaje

(24)

Informace zobrazen stavu Symbol Význam

AKT. Aktuáln nebo clové souřadnice polohy

X Y Z Strojn osy; pomocné osy zobrazuje TNC s malými psmeny. Sled a počet zobrazených os definuje výrobce stroje.

Informujte se ve vaš přručce ke stroji

F S M Indikace posuvu v palcch odpovdá desetině účinné hodnoty.

Otáčky S, posuv F a aktivn přdavná funkce M Provoz programu je odstartován

Osa je zpevněna

Osou lze pojždět pomoc ručnho kolečka Osami je pojžděno v naklopené rovině obráběn

Osami je pojžděno s ohledem na základn otočen

Doplňkové zobrazen stavu

Doplňkové zobrazen stavu podává detailn informace o průběhu programu. Lze jej vyvolat ve všech provoznch režimech, s výjimkou režimu PROGRAM ZADAT/EDITOVAT.

Zapnut doplňkového zobrazen stavu

Vyvolat lištu softkláves pro rozdělen obrazovky

<

Zvolit rozdělen obrazovky s doplňkovým zobrazenm stavu

1.4 Stavové údaje

(25)

Následně jsou popsána různá doplňková zobrazen stavu, která mohou být navolena pomoc softkláves:

Přepnat lišty softkláves, až se objev softklávesy zobrazen stavu (STATUS)

<

Zvolit doplňkové zobrazen stavu, např.

všeobecné informace o programu

Všeobecné informace o programu

Jméno hlavnho programu Vyvolané programy Aktivn obráběc cyklus Střed kruhu CC (pól) Čas obráběn

Čtač pro časovou prodlevu

Polohy a souřadnice

Indikace polohy

Druh indikace polohy, např. aktuáln polohy Úhel naklopen pro rovinu obráběn

Úhel základnho otočen

1.4 Stavové údaje

(26)

Informace o nástrojch

Údaj T: čslo a jméno nástroje

Údaj RT: čslo a jméno sesterského nástroje Osa nástroje

Délka a radiusy nástroje

Přdavky (delta hodnoty) z bloku TOOL CALL (PGM) a z tabulky nástrojů (TAB)

Životnost, maximáln životnost (TIME 1) a maximáln životnost při TOOL CALL (TIME 2)

Indikace aktivnho nástroje a (dalšho) sesterského nástroje

Přepočty souřadnic

Jméno hlavnho programu

Aktivn posunut nulového bodu (cyklus 7) Aktivn úhel natočen (cyklus 10)

Zrcadlené osy (cyklus 8)

Aktivn měřtko / měřtka (cykly 11 / 26) Střed osově specifického natažen / smrštěn Viz ”8.7 Cykly pro přepočet souřadnic“

Měřen nástroje

Čslo nástroje, který je měřen

Indikace, zda je měřen radius nebo délka nástroje

MIN a MAX hodnota měřen jednotlivých břitů a výsledek měřen s rotujcm nástrojem (DYN)

Čslo břitu nástroje s přslušnou změřenou hodnotou Hvězdička za změřenou hodnotou znázorňuje, že byla překročena tolerance udaná v tabulce nástrojů

1.4 Stavové údaje

(27)

Aktivn přdavné funkce M

Seznam aktivnch Mfunkc se stanoveným významem Seznam aktivnch Mfunkc, které byly přizpůsobeny výrobcem Vašeho stroje

1.4 Stavové údaje

(28)

1.5 Přslušenstv: 3Ddotykové sondy a elektronická ručn kolečka

HEIDENHAIN

3Ddotykové sondy

Pomoc různých 3Ddotykových sond firmy HEIDENHAIN můžete

■automaticky vyrovnat obrobky

■rychle a snadno nastavit vztažné body

■provádět měřen na obrobku během chodu programu

■digitalizovat 3Dpovrchy (option) jakož i

■měřit a testovat nástroje

Všechny funkce dotykové sondy jsou popsány v samostatné přručce uživatele. Obra te se přpadně na firmu HEIDENHAIN, pokud tuto přručku uživatele potřebujete. Identč.: 329 203 xx.

Spnac dotykové sondy TS 220 a TS 630

Dotykové sondy se obzvláště dobře hod k automatickému vyrovnán obrobku, nastaven vztažného bodu, pro měřen na obrobku a k digitalizaci povrchu. TS 220 přenáš spnac signály po kabelu a je mimoto cenově výhodnou alternativou, pokud muste přležitostně digitalizovat.

Speciálně pro stroje se zásobnkem nástrojů je vhodná sonda TS 630, která přenáš spnac signály bez kabelu po infračerveném paprsku.

Funkčn princip: ve spnac dotykové sondě HEIDENHAIN zaznamenává bezkontaktn optický spnač vychýlen dotykového hrotu. Vytvořený signál dává podnět k zapamatován aktuáln hodnoty polohy dotykové sondy.

Při digitalizaci vytvář TNC ze série takto vygenerovaných hodnot poloh program s lineárnmi bloky v HEIDENHAIN formátu. Tento program lze pak dále zpracovat na PC pomoc vyhodnocovacho software SUSA, k proveden korekc pro určité tvary a poloměry nástroje nebo k výpočtu pozitivnch/negativnch povrchů. Jeli radius snmac kuličky stejný jako radius frézy, lze tyto programy okamžitě provádět.

Nástrojová dotyková sonda TT 120 k měřen nástroje TT 120 je spnac 3Ddotyková sonda pro měřen a testován nástrojů. TNC k tomu disponuje 3 cykly, s nimiž se dá zjistit radius a délka nástroje při stojcm nebo rotujcm vřeteni.

Zvláště robustn proveden a vysoký stupeň kryt čin TT 120 odolnou proti chladic kapalině a šponám. Spnac signál je vytvořen

bezkontaktnm optickým spnačem, který se vyznačuje vysokou spolehlivost.

1.5 Přslušenstv: 3Ddotykové sondy a elektronická ručn kolečka HEIDENHAIN

(29)

Elektronická ručn kolečka HR

Elektronická ručn kolečka zjednodušuj přesné ručn pojžděn strojnmi saněmi. Ujetá dráha na otáčku kolečka je volitelná v širokém rozsahu. Vedle vestavných ručnch koleček HR 130 a HR 150 nabz HEIDENHAIN přenosné ručn kolečko HR 410 (viz obrázek vpravo).

1.5 Přslušenstv: 3Ddotykové sondy a elektronická ručn kolečka HEIDENHAIN

(30)
(31)

Ručn provoz a seřzen

2

(32)

Referenčn body muste přejet pouze tehdy, pokud chcete pojždět se strojnmi osami. Pokud chcete pouze editovat nebo testovat programy, pak navolte ihned po zapnut řdicho napět provozn režim PROGRAM ZADAT/

EDITOVAT nebo PROGRAM TEST.

Referenčn body můžete pak přejet dodatečně. K tomu stiskněte v provoznm režimu RUČNÍ PROVOZ softklávesu PASS OVER REFERENCE.

Přejet referenčnch bodů při naklopené rovině obráběn

Přejet referenčnch bodů v naklopeném souřadném systému je možné pomoc externch směrových tlačtek. K tomu mus být v RUČNÍM PROVOZU aktivn funkce ”Naklápěn roviny obráběn“ (viz ”2.5 Naklápěn roviny obráběn“).

TNC pak interpoluje při stisku směrového tlačtka odpovdajc osy.

Tlačtko NCSTART nemá žádnou funkci. TNC eventuálně vypše chybové hlášen.

Dbejte na to, aby v menu uvedené úhlové hodnoty souhlasily se skutečným úhlem naklopené osy.

Vypnut

Aby se zabránilo ztrátám dat při vypnut, muste operačn systém TNC ukončit předepsaným způsobem:

úZvolit režim Manuálně

úZvolit funkci pro ukončen, znovu potvrdit softklávesou ANO

úKdyž TNC zobraz v překryvném okně text ”Nyn můžete vypnout“, můžete přerušit napájec napět pro TNC Jiný způsob vypnut TNC může vést ke ztrátě dat.

2.1 Zapnut, Vypnut

2.1 Zapnut, Vypnut

Zapnut

Zapnut a najet referenčnch bodů jsou funkce závislé na proveden stroje. Informujte se ve vaš dokumentaci ke stroji.

Zapnout napájec napět TNC a stroje.

Poté zobraz TNC následujc dialog:

Pamě test

<

Pamě TNC je automaticky otestována Přerušen proudu

<

Hlášen TNC, že došlo k přerušen napájen – smazat hlášen

Přeložit PLC program

<

PLCprogram systému TNC je automaticky přeložen Chyb řdic napět pro relé

<

Zapnout řdic napět TNC otestuje funkci obvodu Centrálstopu

Ručn provoz

Najete do referenc

<

Přejet referenčn body v zadaném pořad: pro každou osu stisknout tlačtko START, nebo

Přejet referenčn body v libovolném pořad: pro každou osu stisknout a držet extern směrové tlačtko, až je přejet referenčn bod

TNC je nyn připraven k funkci a nacház se v provoznm režimu RUČNÍ PROVOZ

(33)

2.2 Pojžděn strojnmi osami

Pojžděn s externmi směrovými tlačtky je závislé na proveden stroje. Informujte se v dokumentaci ke stroji!

Pojžděn osou s externmi směrovými tlačtky

Zvolit provozn režim RUČNÍ PROVOZ

<

Stisknout a držet směrové tlačtko, dokud má osa pojždět

...nebo plynulé pojžděn osou:

a Držet stisknuté směrové tlačtko a krátce stisknout extern tlačtko START. Osa pojžd, dokud nen zastavena

Zastaven: stisknout extern tlačtko STOP

Oběma metodami můžete pojždět i s vce osami současně. Posuv, se kterým osy pojžd, změnte pomoc softklávesy F (viz ”2.3 Otáčky vřetena S, posuv F a přdavná funkce M).

2.2 Pojžděn str ojnmi osami

(34)

Pojžděn s elektronickým ručnm kolečkem HR 410

Přenosné ručn kolečko HR 410 je vybaveno dvěma uvolňovacmi tlačtky. Uvolňovac tlačtka se nacház pod hvězdicovým

knoflkem kolečka.

Strojnmi osami můžete pojždět pouze tehdy, pokud je stisknuto jedno z uvolňovacch tlačtek (funkce závislá na proveden stroje).

Ručn kolečko HR 410 je vybaveno následujcmi ovládacmi prvky:

Tlačtko Centrálstopu Ručn kolečko

Uvolňovac tlačtka Tlačtka k volbě osy

Tlačtko pro převzet aktuáln polohy

Tlačtka pro definován posuvu (pomalu, středně, rychle;

posuvy jsou definovány výrobcem stroje)

Tlačtka směru, ve kterém TNC pojžd zvolenou osou Strojn funkce

(tyto jsou definovány výrobcem stroje)

Červené signálky indikuj, kterou osu a jaký posuv jste zvolili.

Pojžděn s ručnm kolečkem je možné též během chodu programu.

Pojžděn

Zvolit provozn režim RUČNÍ KOLEČKO

Držet stlačená uvolňovac tlačtka

<

Zvolit osu

<

Zvolit posuv

<

nebo Pojždět aktivn osou ve směru + nebo –

2.2 Pojžděn str ojnmi osami

(35)

Krokové polohován

Při krokovém polohován pojžd TNC strojem o vámi definovaný přrůstek.

Zvolit provozn režim RUČNÍ KOLEČKO

<

Zvolit krokové polohován: přepnout softklávesu JOG na ZAP

PŘÍSUV =

<

Zadat přsuv v mm, např. 8 mm

<

Stisknout extern směrové tlačtko: opakovaně polohovat

2.3 Otáčky vřetena S, posuv F a přdavná funkce M

V provoznch režimech RUČNÍ PROVOZ a RUČNÍ KOLEČKO zadáte přes softklávesy otáčky vřetena S a přdavnou funkci M. Přdavné funkce jsou popsány v kapitole ”7 Programován: přdavné funkce“.

16 X Z

8

8 8

2.3 Otáčky vř etena S, posuv F a přdavná funkce M

(36)

2.4 Nastaven vztažného bodu

Zadán hodnoty

Přklad: Zadán otáček vřetena S

Zvolit zadán otáček vřetena: stisknout softklávesu S

Otáčky vřetena S=

<

1000 Zadat otáčky vřetena

a převzt zadán stiskem externho tlačtka START

Otáčen vřetena se zadanými otáčkami se odstartuje přdavnou funkc M.

Posuv a přdavnou funkci M zadáte stejným způsobem.

Pro posuv F plat:

■Jeli zadáno F=0, pak je účinný nejmenš posuv z MP1020

■Velikost F zůstane zachována i po přerušen napájen Změna otáček vřetena a posuvu

Pomoc otočných regulátorů override pro otáčky vřetena S a posuv F se daj měnit nastavené hodnoty v rozsahu od 0% do 150%.

Otočný regulátor override pro otáčky vřetena je funkčn jen u strojů s regulovaným pohonem vřetena.

Výrobce stroje definuje, které přdavné funkce můžete použt a jakou maj funci.

2.4 Nastaven vztažného bodu (bez 3Ddotykové sondy)

Nastaven vztažného bodu s 3Ddotykovou sondou: viz přručka uživatele ”Cykly dotykové sondy“

Při nastaven vztažného bodu je indikace TNC nastavena na souřadnice známé polohy obrobku.

Přprava

úUpnout a vyrovnat obrobek

úVyměnit nulový nástroj se známým radiusem úPřesvědčit se, že TNC indikuje aktuáln polohy

(37)

Nastavit vztažný bod

Ochranné opatřen: pokud nesm být naškrábnut povrch obrobku, polož se na obrobek plech známé tlouš ky d. Pro vztažný bod pak zadejte hodnotu větš o d.

Zvolit provozn režim RUČNÍ PROVOZ

<

Opatrně najet nástrojem, až se dotkne obrobku (naškrábne)

<

Zvolit osu (všechny osy lze navolit rovněž přes ASCIIklávesnici)

Vztažný bod Z=

<

Nulový nástroj: nastavit indikaci na známou polohu obrobku (např. 0) nebo zadat tlouš ku plechu d. V rovině obráběn: respektovat radius nástroje

Vztažné body pro zbývajc osy nastavte stejným způsobem.

Pokud použijete v ose přsuvu přednastavený nástroj, pak nastavte indikaci osy přsuvu na délku nástroje L, popř. na součet Z=L+d.

2.5 Naklápěn roviny obráběn

Funkce k naklápěn roviny obráběn jsou výrobcem stroje přizbůsobeny k TNC a ke stroji. U určitých naklápěcch hlav (naklápěcch stolů) definuje výrobce stroje, zda v cyklu programované úhly TNC interpretuje jako souřadnice rotačnch os nebo jako prostorový úhel.

Informujte se ve vaš dokumentaci ke stroji.

TNC podporuje naklápěn rovin obráběn u obráběcch strojů jak s naklápěcmi hlavami tak i s naklápěcmi stoly. Typické aplikace jsou např. šikmé dry nebo v prostoru šikmo ležc obrysy. Rovina obráběn je přitom pokaždé naklopena okolo aktivnho nulového bodu. Jak je zvykem, programuje se obráběn v hlavn rovině (např.

rovině X/Y), avšak provád se v té rovině, která je naklopena vůči hlavn rovině.

Y

X Z

X Y

2.5 Naklápěn r oviny obráběn

X

Z Y

B

10°

(38)

Pro naklápěn roviny obráběn existuj dvě funkce:

■Ručn naklápěn pomoc softklávesy 3D ROT v provoznch režimech RUČNÍ PROVOZ a RUČNÍ KOLEČKO (popsáno následně)

■Řzené naklápěn, cyklus 19 ROVINA OBRÁBĚNÍ v programu obráběn: viz ”8.7 Cykly pro přepočet souřadnic“.

Funkce TNC k ”Naklápěn roviny obráběn“ jsou transformace souřadnic Přitom stoj rovina obráběn vždy kolmo ke směru osy nástroje.

TNC zásadně rozlišuje při naklápěn roviny obráběn dva typy strojů:

Stroj s naklápěcm stolem

Obrobek muste umstit do požadované polohy pro obráběn pomoc odpovdajcho polohován naklápěcho stolu, např.

pomoc Lbloku.

■Poloha transformované osy nástroje se ve vztahu k pevnému souřadnému systému stroje neměn. Pokud otočte stůl tedy obrobek např. o 90°, pak se s nm souřadný systém neotoč.

Pokud stisknete v provoznm režimu RUČNÍ PROVOZ směrové tlačtko osy Z+, najžd nástroj ve směru Z+.

■TNC zohledňuje pro výpočet transformovaného souřadného systému pouze mechanicky podmněná přesazen naklápěcho stolu – takzvané ”translátorské“ podly.

Stroj s naklápěc hlavou

Obrobek muste umstit do požadované polohy pro obráběn pomoc odpovdajcho polohován naklápěc hlavy, např. pomoc Lbloku.

■Poloha naklopené (transformované) osy nástroje se měn ve vztahu k pevnému souřadnému systému stroje: otočteli naklápěc hlavu vašeho stroje tedy nástroj např. v ose B o +90°, otoč se s n i souřadný systém. Pokud stisknete v provoznm režimu RUČNÍ PROVOZ směrové tlačtko osy Z+, najžd nástroj ve směru X+ pevného souřadného systému stroje.

■TNC zohledňuje pro výpočet transformovaného souřadného systému mechanicky podmněná přesazen naklápěc hlavy (“translátorské“ podly)a přesazen, která vzniknou naklopenm nástroje (3D korekce délky nástroje).

2.5 Naklápěn r oviny obráběn

(39)

2.5 Naklápěn r oviny obráběn

Najet referenčnch bodů u naklopených os

U naklopených os najedete referenčn body stiskem externch směrových tlačtek. TNC přitom interpoluje odpovdajc osy.

Dbejte na to, aby v provoznm režimu RUČNÍ PROVOZ byla aktivn funkce ”Naklápěn roviny obráběn“ a aby byl v poli přslušného menu zadán aktuáln úhel rotačn osy.

Nastaven vztažného bodu v naklopeném systému

Jakmile jste napolohovali rotačn osu, nastavte vztažný bod jako v nenaklopeném systému. TNC přepočtá nový vztažný bod do naklopeného souřadného systému. Úhlovou hodnotu pro tento přepočet převezme TNC u řzených os z aktuáln polohy rotačn osy.

V naklopeném souřadném systému nesmte nastavit vztažný bod, pokud je nastaven bit 3 ve strojnm parametru 7500. TNC jinak vypočte přesazen chybně.

Pokud nejsou naklápěc osy vašeho stroje řzené, muste zadat aktuáln polohu rotačn osy do menu pro ručn naklopen: pokud nesouhlas aktuáln poloha rotačn osy (os) se zadanou hodnotou, pak TNC vypočte vztažný bod chybně.

Nastaven vztažného bodu u strojů s otočným stolem Chován TNC při nastaven vztažného stroje je závislé na proveden stroje. Informujte se ve vaš dokumentaci ke stroji.

TNC přesad vztažný bod automaticky, pokud otáčte stolem a je aktivn funkce naklopen roviny obráběn.

MP 7500, bit 3=0

K vypočten přesazen vztažného bodu použije TNC vzdálenost mezi REFsouřadnic v oakmžiku nastaven vztažného bodu a REF souřadnic naklápěc osy po naklopen. Tuto metodu výpočtu lze použt, pokud jste v poloze 0°(REFhodnota) otočného stolu upnuli váš vyrovnaný obrobek.

MP 7500, bit 3=1

Pokud šikmo upnutý obrobek vyrovnáte natočenm otočného stolu, pak již TNC nesm dál vypočtávat přesazen vztažného bodu z rozdlu REFsouřadnic. TNC použije přmo REFhodnotu naklápěc osy po naklopen, vycház tedy pokaždé z předpokladu, že byl obrobek před naklopenm vyrovnán.

Indikace polohy v naklopeném systému

Polohy, indikované ve stavovém poli (CÍL a AKT.) se vztahuj k naklopenému souřadnému systému.

Omezen při naklápěn roviny obráběn

■Funkce dotykové sondy ZÁKLADNÍ OTOČENÍ nen k dispozici

■PLC polohován (definované výrobcem stroje) nen dovolené

■Polohovac bloky s M91/M92 nejsou dovolené

(40)

2.5 Naklápěn r oviny obráběn

Aktivace ručnho naklápěn

Zvolit ručn naklápěn: stisknout softklávesu 3D ROT

Nyn se daj navolit jednotlivé položky menu pomoc kláves se šipkami

<

Zadat úhel naklopen

<

Nastavit požadovaný provozn režim v položce menu

NAKLÁPĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ na Aktiv: zvolit položku v menu, přepnout stiskem klávesy ENT

<

Ukončit zadán: stisknout klávesu END

K deaktivaci nastavte v menu NAKLÁPĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ požadovaný provozn režim na Inaktiv.

Pokud je funkce NAKLÁPĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ aktivn a TNC pojžd strojnmi osami podél naklopených os, objev se v zobrazen stavu symbol .

Pokud nastavte funkci NAKLÁPĚNÍ ROVINY OBRÁBĚNÍ na Aktiv pro provozn režim PROGRAM PROVOZ, pak plat v menu zadaný úhel naklopen od prvnho bloku vykonávaného programu obráběn.

Použijeteli v programu obráběn cyklus 19 ROVINA OBRÁBĚNÍ, pak jsou účinné (od definice cyklu) úhlové hodnoty, definované v cyklu. V menu zadané úhlové hodnoty jsou přepsány vyvolanými hodnotami.

(41)

Polohován s ručnm zadánm

3

(42)

3.1 Pr ogramován a pr oveden jednoduchého obráběn

Y

X Z

50

50

Nst = nástroj

3.1 Programován a proveden jednoduchého obráběn

Pro jednoduché obráběn nebo pro předpolohován nástroje je vhodný provozn režim POLOHOVÁNÍ S RUČNÍM ZADÁNÍM. Zde můžete zadat krátký program v dialogu HEIDENHAIN nebo podle DIN/ISO a přmo jej nechat provést. Rovněž se daj vyvolat cykly TNC. Program je uložet v souboru $MDI. Při POLOHOVÁNÍ S RUČNÍM ZADÁNÍM se dá aktivovat doplňkové zobrazen stavu.

Zvolit provozn režim: POLOHOVÁNÍ S RUČNÍM ZADÁNÍM. Libovolně naprogramovat soubor

$MDI

Odstartovat prováděn programu: stisknout extern tlačtko START

Omezen: Volné programován obrysu FK, programovac grafika a grafika provozu programu nejsou k dispozici.

Soubor $MDI nesm obsahovat žádné vyvolán programu (PGM CALL).

Přklad 1

Jednotlivý obrobek má být opatřen 20 mm hlubokou drou. Po upnut obrobku, jeho vyrovnán a nastaven vztažného bodu se dá vrtán naprogramovat a provést s několika málo programovými bloky.

Nejprve je nástroj pomoc Lbloků (přmky) předpolohován nad obrobkem a napolohován na bezpečnostn vzdálenost 5 mm nad vrtanou drou. Potom je provedeno vrtán s cyklem 1 HLUBOKÉ VRTÁNÍ.

0 BEGIN PGM $MDI MM 1 TOOL DEF 1 L+0 R+5 2 TOOL CALL 1 Z S2000

3 L Z+200 R0 F MAX

4 L X+50 Y+50 R0 F MAX M3

5 L Z+5 F2000

Definice Nst: nulový nástroj, radius 5 Vyvolán nástr: osa nástroje Z, Otáčky vřetena 2000 1/min Odjet nástr. (F MAX = rychloposuv)

Napolohován nástr s FMAX nad vrtanou drou, spuštěn vřetena

Polohován nástr. 5 mm nad vrtanou drou

(43)

6 CYCL DEF 1.0 HLUBOKÉ VRTÁNÍ 7 CYCL DEF 1.1 VZDÁL. 5

8 CYCL DEF 1.2 HLOUBK 20 9 CYCL DEF 1.3 PŘÍSUV 10 10 CYCL DEF 1.4 PRODLV 0,5 11 CYCL DEF 1.5 F250 12 CYCL CALL

13 L Z+200 R0 F MAX M2 14 END PGM $MDI MM

Funkce přmky je popsána v ”6.4 Dráhové funkce – pravoúhlé souřadnice“, cyklus HLUBOKÉ VRTÁNÍ v ”8.2 Vrtac cykly“.

Přklad 2

Odstraněn šikmé polohy obrobku u strojů s otočným stolem

Provést ZÁKLADNÍ OTOČENÍ s 3Ddotykovou sondou. Viz uživatelskou přručku Snmac cykly, ”Snmac cykly v

provoznch režimech RUČNÍ PROVOZ a El. Ručn kolečko“, část

”Kompenzace šimé polohy obrobku“.

<

Poznamenat si ÚHEL NATOČENÍ a opět zrušit ZÁKLADNÍ OTOČENÍ

<

Zvolit provozn režim: POLOHOVÁNÍ S RUČNÍM ZADÁNÍM

<

Zvolit osu otočného stolu, zadat poznamenaný úhel natočen a posuv

např. L C+2.561 F50

<

Ukončit zadán

<

Stisknout extern tlačtko START: šikmá poloha bude natočenm otočného stolu odstraněna

Definice cyklu HLUBOKÉ VRTÁNÍ:

Bezpečnostn vzdálenost nástr. nad drou Hloubka vrtané dry (znaménko=směr obráběn) Hloubka přsuvu

Časová prodleva na dně dry v sekundách Posuv při vrtán

Vyvolán cyklu HLUBOKÉ VRTÁNÍ Odjet nástroje

Konec programu

3.1 Pr ogramován a pr oveden jednoduchého obráběn

(44)

3.1 Pr ogramován a pr oveden jednoduchého obráběn

Zálohován nebo smazán programů z $MDI

Soubor $MDI je zpravidla použit pro krátké a dočasně potřebné programy. Máli být program přesto uložen, pak postupujte následovně:

Zvolit provozn režim PROGRAM ZADAT/EDIT

<

Vyvolat správu souborů: stisknout klávesu PGM MGT (Program Management)

<

Označit soubor $MDI

<

Zvolit ”koprován souboru“: softklávesa COPY Clový soubor =

<

VRTÁNÍ Zadejte jméno, pod které má být uložen aktuáln obsah souboru $MDI

<

Provést koprován

<

Opustit správu souborů: stisknout softklávesu END

Při mazán obsahu souboru $MDI postupujte podobně: msto koprován smažte obsah souboru stiskem softklávesy DELETE. Při následujcm přechodu do provoznho režimu polohován s ručnm zadánm zobraz TNC prázdný soubor $MDI.

Pokud chcete smazat soubor $MDI, pak

nesmte mt navolený provozn režim polohován s ručnm zadánm (ani na pozad)

nesmte mt navolený soubor $MDI v provoznm režimu PROGRAM ZADAT/EDITOVAT

Dalš informace v ”4.2 Správa souborů“.

(45)

Programován:

Základy, správa souborů, pomoc při programován, správa palet

4

(46)

4.1 Základy

4.1 Základy

Odměřovac systémy a referenčn značky

Na osách stroje se nacház odměřovac systémy, které zachycuj polohy stolu stroje popř. nástroje. Pokud se osa stroje pohybuje, generuje přslušný odměřovac systém elektrický signál, ze kterého TNC vypočte přesnou aktuáln polohu osy stroje.

Při výpadku napájen dojde ke ztrátě přiřazen mezi polohou san stroje a vypočtenou aktuáln polohou. Aby mohlo být toto přiřazen znovu obnoveno, jsou na měřtcch odměřovacch systémů k dispozici referenčn značky. Při přejet referenčn značky přijme TNC signál, který označuje pevný vztažný bod stroje. Tak může TNC opět obnovit přiřazen aktuáln polohy k aktuáln poloze san stroje.

Běžně jsou na lineárnch osách zabudovány lineárn odměřovac systémy. Na otočných stolech a naklápěcch osách se nacház rotačn odměřovac systémy. K opětnému obnoven přiřazen mezi aktuáln indikovanou polohou a skutečnou polohou san stroje, muste u lineárnch odměřovacch systémů s referenčnmi

značkami v kódované rozteči přejet osou stroje maximálně 20 mm, u rotačnch odměřovacch systémů o maximálně 20°.

Y

X Z

X (Z,Y)

XMP

(47)

Vztažný systém

Pomoc vztažného systému jednoznačně nadefinujete polohy v jedné rovině nebo v prostoru. Zadán polohy se vždy vztahuje k jednomu definovanému bodu a je popsáno souřadnicemi.

V pravoúhlém systému (kartézský systém) jsou definovány tři směry jako osy X, Y a Z. Všechny osy jsou navzájem kolmé a protnaj se v jednom bodě, v počátku. Souřadnice udává vzdálenost k nulovému bodu v jednom z těchto směrů. Tak se dá popsat poloha v rovině pomoc dvou souřadnic a v prostoru pomoc tř souřadnic.

Souřadnice, které se vztahuj k nulovému bodu, se označuj jako absolutn souřadnice. Relativn souřadnice se vztahuj k jiné libovolné poloze (vztažnému bodu) v souřadném systému.

Relativn hodnoty souřadnic jsou též označovány jako přrůstkové hodnoty souřadnic.

Vztažné systémy na frézkách

Při obráběn obrobku na frézce se obecně vztahujte k

pravoúhlému souřadnému systému. Obrázek vpravo znázorňuje, jak je pravoůhlý souřadný systém přiřazen k osám stroje. Pravidlo tř prstů pravé ruky slouž jako pomůcka pro zapamatován: pokud prostřednk ukazuje ve směru osy nástroje od obrobku k nástroji, pak ukazuje ve směru Z+, palec ve směru X+ a ukazovák ve směru Y+.

TNC 426 může vesměs řdit maximálně 5 os, TNC 430 maximálně 9 os. Vedle hlavnch os X, Y a Z existuj rovnoběžně ležc přdavné osy U, V a W. Rotačn osy jsou označeny jako A, B a C. Obrázek vpravo dole znázorňuje přiřazen přdavných os, popř. rotačnch os k hlavnm osám.

4.1 Základy

W+

C+

B+

V+ A+

U+

Y

X Z

Y

X Z

+X +Y

+Z

+Z +X +Y

(48)

Polárn souřadnice

Pokud je výrobn výkres okótován pravoúhle, pak vytvořte program obráběn rovněž s pravoúhlými souřadnicemi. U obrobků s

kruhovými oblouky nebo s úhlovými údaji je často jednodušš definovat polohy s polárnmi souřadnicemi.

Narozdl od pravoúhlých souřadnic X, Y a Z popisuj polárn souřadnice polohy pouze v jedné rovině. Polárn souřadnice maj svůj počátek v pólu CC (CC = circle centre; angl. střed kruhu).

Poloha v rovině je tak jednoznačně definována pomoc

■polárn souřadniceradiusu: vzdálenost od pólu CC k dané poloze

■polárn souřadniceúhlu: úhel mezi úhlovou vztažnou osou a úsečkou, která spojuje pól CC s danou polohou.

Viz obrázek vpravo dole.

Definice pólu a úhlové vztažné osy

Pól definujte pomoc dvou souřadnic v pravoúhlém souřadném systému v jedné ze tř rovin. Tm je také jednoznačně přiřazena úhlová osa pro polárn souřadnici úhlu PA.

Souřadnice pólu (rovina) Úhlová vztažná osa

XY +X

YZ +Y

ZX +Z

4.1 Základy

X Y

30 10

CC

PR PA1

PA2

PR PR

PA3

X

Z Y

X Z

Y

X

Z Y

(49)

Absolutn a relativn polohy obrobku

Absolutn polohy obrobku

Pokud se souřadnice polohy vztahuj k nulovému bodu souřadného systému (počátku), pak se tyto označuj jako absolutn souřadnice.

Každá poloha na obrobku je jednoznačně definována pomoc svých absolutnch souřadnic.

Přklad 1: Dry s absolutnmi souřadnicemi

Dra Dra Dra

X=10 mm X=30 mm X=50 mm Y=10 mm Y=20 mm Y=30 mm Relativn polohy obrobku

Relativn souřadnice se vztahuj k naposledy programované poloze nástroje, která slouž jako relativn (zapamatovaný) nulový bod.

Přrůstkové souřadnice tedy udávaj při vytvářen programu mru mezi posledn a za n následujc clovou polohou, o kterou má nástroj popojet. Proto se též označuje jako řetězcová mra.

Přrůstkovou mru označte pomoc ”I“ před označenm osy.

Přklad 2: Dry s relativnmi souřadnicemi Absolutn souřadnice dry :

X= 10 mm Y= 10 mm

Dra vztažená k Dra vztažená k

IX= 20 mm IX= 20 mm

IY= 10 mm IY= 10 mm

Absolutn a přrůstkové polárn souřadnice

Absolutn souřadnice se vždy vztahuj k pólu a úhlové vztažné ose.

Přrůstkové souřadnice se vždy vztahuj k naposledy programované poloze nástroje.

X Y

30 10

CC

PR PA

+IPA PR

PR +IPA

+IPR

4.1 Základy

X Y

30 20

30 50 10

10

X Y

20

1010

20 10

10

(50)

Y

X Z

Volba vztažného bodu

Výkres obrobku zadává jeden určitý tvarový prvek obrobku jako absolutn vztažný bod (nulový bod), většinou roh obrobku. Při nastavován vztažného bodu vyrovnejte nejdřve obrobek vůči osám stroje a přesuňte nástroj v každé ose do známé polohy k obrobku. Pro tuto polohu nastavte indikaci TNC bu na nulu nebo na zadanou hodnotu polohy. Tmto přiřadte obrobek ke vztažnému systému, který plat pro indikaci TNC popř. pro váš program obráběn.

Zadáváli výkres obrobku relativn vztažné body, pak jednoduše použijte cykly pro přepočet souřadnic. Viz ”8.7 Cykly pro přepočet souřadnic“.

Pokud je kótován výkresu obrobku nevyhovujc, pak zvolte jako vztažný bod takovou polohu nebo roh obrobku, od kterého se daj co možná nejsnadněji zjistit mry zbývajcch poloh obrobku.

Obzvláště komfortně nastavte vztažné body pomoc 3Ddotykové sondy firmy HEIDENHAIN. Viz uživatelskou přručku Cykly dotykové sondy ”Nastaven vztažného bodu s 3Ddotykovou sondou“.

Přklad

Náčrt obrobku vpravo znázorňuje dry( až ), jejichž kóty se vztahuj k absolutnmu vztažnému bodu se souřadnicemi X=0 Y=0.

Dry ( až ) se vztahuj k relativnmu vztažnému bodu s absolutnmi souřadnicemi X=450 Y=750. S cyklem POSUNUTÍ NULOVÉHO BODU můžete dočasně posunout nulový bod na polohu X=450, Y=750, aby mohly být dry ( až ) programovány bez dalšch přepočtů.

4.1 Základy

X Y

325 320

0

450 900

950 150

-150 750

0

300±0,1

(51)

4.2 Správa programů: Základy

Pomoc MODfunkce PGM MGT (viz kapitola 12.6) volte mezi standardn správou souborů a rozšřenou správou souborů.

Jeli TNC připojen k sti (option), pak použijte rozšřenou správu souborů

Soubory

Pokud zadáváte do TNC program obráběn, dejte tomuto programu nejprve jméno. TNC ulož program na pevný disk jako soubor se stejným jménem. Rovněž i texty a tabulky ukládá TNC jako soubory.

Abyste mohli rychle vyhledávat a řdit správu souborů, má TNC k dispozici speciáln okno ke správě souborů. Zde můžete vyvolat, koprovat, mazat a přejmenovat rozličné soubory.

S TNC můžete spravovat libovolný počet souborů, celková velikost všech souborů však nesm překročit 1.500 MByte.

Jména souborů

Jméno souboru sm být maximálně 16 znaků dlouhé. U programů, tabulek a textů připojuje TNC ještě rozšřen, které je od jména programu odděleno tečkou. Toto rozšřen označuje typ souboru:

viz tabulka vpravo.

PROG20 .H Jméno souboru Typ souboru

Zálohován dat

HEIDENHAIN doporučuje zálohovat na TNC nově vytvořené programy a soubory v pravidlených intervalech na počtači PC.

K tomuto účelu nabz firma HEIDENHAIN bezplatný zálohovac program (TNCBACK.EXE). Obra te se eventuélně na výrobce vašeho stroje.

Dále potřebujete disketu, na které jsou uložena všechna strojn data (PLC program, strojn parametry atd.). Obra e se prosm i v tomto přpadě na výrobce vašeho stroje.

Pokud chcete zálohovat všechny soubory, které se nacház na pevném disku (max. 1.500 MByte), zabere to několik hodin času. Přesuňte proto přpadně proces zálohován na nočn hodiny nebo využijte funkci PROVÉST PARALELNĚ (koprován na pozad).

4.2 Správa souborů: základy

Soubory v TNC Typ

Programy

v dialogu HEIDENHAIN .H

podle DIN/ISO .I

Tabulky

pro nástroje .T

měnič nástrojů .TCH

palety .P

nulové body .D

body (rozsah digitalizace .PNT u měřic dotykové sondy)

řezná data .CDT

řezný materiál, obráběný materiál .TAB Texty

jako ASCIIsoubory .A

(52)

4.3 Standardn správa souborů

Pracujte se standardn správou souborů, pokud chcete ukládat všechny soubory v jediném adresáři, nebo jestliže jste zvykl na správu souborů u staršch TNC řdicch systémů.

K tomu nastavte MODfunkci PGM MGT (viz kapitola 12.6) na STANDARD.

Vyvolán správy souborů

Stisknout klávesu PGM MGT:

TNC zobraz okno ke správě souborů (viz obrázek vpravo nahoře)

Okno zobraz všechny soubory, které jsou uloženy v paměti TNC.

Ke každému souboru je zobrazeno několik informac: viz tabulka vpravo uprostřed.

Volba souboru

Vyvolán správy souborů

<

Použijte kláves se šipkami, abyste přesunuli světlý proužek na soubor, který chcete navolit:

Pohybuje světlým proužkem v okně nahoru a dolů

<

nebo Zvolit soubor: stisknout softklávesu VOLBA nebo klávesu ENT

4.3 Standar dn správa souborů

Zobrazen delšch přehledů souborů Softklávesa Listovat přehledem souborů po

stránkách směrem nahoru Listovat přehledem souborů po stránkách směrem dolů

Indikace Význam

Jméno souboru Jméno s maximálně 16 znaky a typ souboru

BYTE Velikost souboru v byte STATUS Vlastnost souboru:

E Program je navolen

v provoznm režimu PROGRAM ZADAT/

EDITOVAT

S Program je navolen

v provoznm režimu PROGRAM TEST

M Program je navolen

v provoznm režimu prováděn programu P Soubor je chráněn proti

změně (Protected)

(53)

Smazán souboru

Vyvolán správy souborů

<

Použijte kláves se šipkami, abyste přesunuli světlý proužek na soubor, který chcete smazat:

Pohybuje světlým proužkem v okně nahoru a dolů

<

Smazat soubor: stisknout softklávesu VYMAZAT Soubor ... smazat ?

<

Potvrdit softklávesou ANO nebo

zrušit stiskem softklávesy NE

Koprován souborů

Vyvolán správy souborů

<

Použijte kláves se šipkami, abyste přesunuli světlý proužek na soubor, který chcete koprovat:

Pohybuje světlým proužkem v okně nahoru a dolů

<

Zkoprovat soubor: stisknout softklávesu COPY CÍLOVÝ SOUBOR =

<

Zadat nové jméno souboru, potvrdit stiskem softklávesy MAKE nebo klávesy ENT. TNC zobraz stavové okno, které vás

informuje o průběhu koprován. Dokud TNC kopruje, nemůžete dále pracovat, nebo

pokud chcete koprovat velmi dlouhé programy: zadat nové jméno programu, potvrdit stiskem softklávesy MAKE PARALEL.

Po startu procesu koprován můžete dále pracovat, nebo TNC kopruje soubor na pozad

4.3 Standar dn správa souborů

(54)

Datový přenos z/do externho nosiče dat

Dřve než budete moci přenést data na extern datový nosič, muste nastavit datové rozhran (viz ”kapitola 12.4 Nastaven datového rozhran“).

Vyvolán správy souborů

<

Aktivovat datový přenos: stisknout softklávesu EXT. TNC zobraz v levé polovině obrazovky všechny soubory, které jsou uloženy v paměti TNC, v pravé polovině obrazovky všechny soubory, které jsou uloženy na externm datovém nosiči

<

Použijte kláves se šipkami, abyste přesunuli světlý proužek na soubor, který chcete přenášet:

Přesouvá světlý proužek v okně nahoru a dolů Přesouvá světlý proužek z pravého okna do

levého a naopak

Pokud chcete koprovat z TNC na extern datový nosič, přesuňte světlý proužek v levém okně na přenášený soubor.

Pokud chcete koprovat z externho datového nosiče do TNC, přesuňte světlý proužek v pravém okně na přenášený soubor.

<

Přenést jednotlivý soubor: stisknout softklávesu COPY, nebo

přenést vce souborů: stisknout softklávesu TAG (označovac funkce viz tabulka vpravo), nebo

přenést všechny soubory: stisknout softklávesu TNC EXT

<

4.3 Standar dn správa souborů

Označovac funkce Softklávesa Označit jednotlivý soubor

Označit všechny soubory Zrušit označen pro jednotlivý soubor

Zrušit označen pro všechny soubory

Zkoprovat všechny označené soubory

(55)

Potvrdit stiskem softklávesy MAKE nebo klávesy ENT. TNC zobraz stavové okno, které vás informuje o průběhu koprován, nebo

pokud chcete přenášet dlouhé nebo vce programů:

potvrdit stiskem softklávesy MAKE PARALEL. TNC pak kopruje soubor na pozad

<

Ukončen datového přenosu: stisknout softklávesu TNC. TNC opět zobraz standardn okno pro správu souborů

Volba jednoho z 10 naposledy navolených souborů

Vyvolán správy souborů

<

Zobrazit 10 naposledy navolených souborů:

stisknout softklávesu LAST FILES

Použijte kláves se šipkami, abyste přesunuli světlý proužek na soubor, který chcete navolit:

Pohybuje světlým proužkem v okně nahoru a dolů

<

nebo Zvolit soubor: stisknout softklávesu VOLBA nebo klávesu ENT

4.3 Standar dn správa souborů

(56)

Přejmenován souboru

Vyvolán správy souborů

<

Použijte kláves se šipkami, abyste přesunuli světlý proužek na soubor, který chcete přejmenovat:

Pohybuje světlým proužkem v okně nahoru a dolů

<

Přejmenovat soubor: stisknout softklávesu RENAME

CÍLOVÝ SOUBOR =

<

Zadat nové jméno souboru, potvrdit stiskem softklávesy MAKE (PROVÉST)nebo klávesy ENT.

Konverze FKprogramu do programu v popisném dialogu

Vyvolán správy souborů

<

Použijte kláves se šipkami, abyste přesunuli světlý proužek na soubor, který chcete zkonvertovat:

Pohybuje světlým proužkem v okně nahoru a dolů

<

Zkonvertovat soubor: stisknout softklávesu CONVERT FK > H

CÍLOVÝ SOUBOR =

<

Zadat nové jméno souboru, potvrdit stiskem softklávesy MAKE (PROVÉST) nebo klávesy ENT.

4.3 Standar dn správa souborů

(57)

4.3 Standar dn správa souborů

Ochrana souboru / zrušen ochrany souboru

Vyvolán správy souborů

<

Použijte kláves se šipkami, abyste přesunuli světlý proužek na soubor, který chcete chránit, popř. jehož ochranu chcete zrušit:

Pohybuje světlým proužkem v okně nahoru a dolů

<

Nastavit ochranu souboru: stisknout

softklávesu PROTECT. Soubor zská status P, nebo

Zrušit ochranu souboru: stisknout softklávesu UNPROTECT Status P je smazán

(58)

4.4 Rozšřená správa souborů

S rozšřenou správou souborů pracujte tehdy, pokud chcete soubory ukládat do různých adresářů.

K tomu nastavte MODfunkci PGM MGT (viz kapitola 12.6) na EXTEND !

Přečtěte si též kapitolu ”4.2 Správa souborů: základy“!

Adresáře

Protože na pevném disku můžete uložit velké množstv programů, popř. souborů, ukládejte jednotlivé soubory do adresářů

(pořadačů), aby byl zajištěn potřebný přehled. V těchto adresářch můžete zřdit dalš adresáře, takzvané podadresáře.

TNC spravuje maximálně 6 úrovn adresářů!

Pokud uložte v jednom adresáři vce jak 512 souborů, pak TNC již dále netřd tyto soubory podle abecedy!

Jména adresářů

Jméno adresáře sm být dlouhé maximálně 8 znaků a neobsahuje žádné rozšřen. Pokud zadáte pro jméno adresáře vce jak 8 znaků, pak jej TNC automaticky zkrát na 8 znaků.

Cesty

Cesta udává označen datového nosiče a adresář popř. všechny podadresáře, pod kterým se nacház určitý soubor. Jednotlivé údaje jsou odděleny znakem ”\“.

Přklad: Na datovém nosiči TNC:\ byl založen adresář ZAKÁZ1.

Poté byl v adresáři ZAKÁZ1 založen ještě podadresář NCPROG a tam byl překoprován program obráběn PROG1.H . Program obráběn má tedy cestu:

TNC:\ZAKÁZ1\NCPROG\PROG1.H

Obrázek vpravo ukazuje přklad adresáře s různými cestami.

4.4 Rozšř ená správa souborů

TNC:\

AUFTR1 NCPROG WZTAB A35K941

ZYLM TESTPROG HUBER

KAR25T

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

1 TNC napolohuje nástroj rychloposuvem FMAX z aktuáln polohy v rovině obráběn do bodu startu ; TNC přitom přesad nástroj o velikost radiusu nástroje doleva a nahoru. 2

ProvedeteBli při aktivn M128 a aktivn korekci rádiusu G41/G42 trojrozměrnou korekci nástroje, napolohuje TNC při určitých geometrich stroje rotačn osy

Chybli na výkresu obrobku souřadnice koncového bodu nebo obsahujli tyto výkresy údaje, které nemohou být zadány šedými klávesami pro dráhové funkce, přecház se na

Wenn Sie ohne Spanbruch arbeiten, dann fährt die TNC das Werkzeug mit dem Vorschub Rückzug auf den Sicherheits-Abstand zurück, verweilt dort – falls eingegeben – und

en el eje de la misma en marcha rápida FMAX a la distancia de seguridad sobre la superficie de la pieza 2 La herramienta taladra con el avance F programado hasta la. primera

U Dialog für freien Kreisbogen eröffnen: Softkey FC drücken; die TNC zeigt Softkeys für direkte Angaben zur Kreisbahn oder Angaben zum Kreismittelpunkt. U

bezpečné vzdálenosti, přejede řízení rychloposuvem FMAX na bezpečnou vzdálenost a odtud posuvem pro přísuv do hloubky na první hloubku přísuvu 3 Potom najede

3 Nástroj odjede nástrojem rychloposuvem FMAX na bezpečnou vzdálenost Q200 a odtud posuvem přísuvu do hloubky na první hloubku přísuvu2. 4 Následně TNC vytvoří kruhový čep