XVII. Historia ecclesiastica. Cod. DCXXVIII - DCLI

Volltext

(1)

C O D I C E S P H I L O S O P I - I I C I .

MISTORIA ECCLESPASTICA.

DCXXVIII.

B. S. Ms. G. U.

Codex cliaitaceus saec.XVI., foll. 100.) quoium 1-8 et 66-100 vacua sunt. Insunt: a. fol. 9-35. Kavoves zwv iEeLv x a l nava.!nzwv i n o o z o l & ~ .

Incip. K a v u ~ v nealzos ' E n c o x o n o ~ ; ~ e c ~ o n v e l a 8 w $ni, Entoxdnwv ado ZQCOY etc. Explic.

KCZL %I n Q O i g ~ ~ ~ TOY &<noo~OLwv.

-

Typis descr. in M a n s i i S. Concil. Coliect. 1.

P.

29-48.

b. fol. 36-53a. Kavoves z&v recaxoucwv Bexaoxz4 & y h v nazdcwv zcuv ev hrcnala ovv- E?.O.O)YZWV etc.

Incip. "Ec r ~ c Ev 1'0GqJ V & IUZI>&V etc. Explic. A n o d ~ d d v a r z y @er;.

-

Ibid. 11.

p. 668-697.

C. fol. 53-65. Kavoveg zmv sxazov mevTevzcc d y h v nazdemv au Kwvazavzuovn,jhec ovv- e?.Oo~~zwv &C.

Incip. ( T a & ) S2pcoav ob JV x w v ~ z a v ~ ~ ~ o v n o l e ~ Xueczc OEOV ~ v v e ? . O O ( v ~ e ~ etc. Explic. KoZI ~ 6 z a olzizoZIs ßa<nn;zctopev.

-

Jbid. 111.

P. 558-564.

-

Wuit liic codex qiiondam in bibliotlieca Camerariorum et Clir. Arnoldi, ut Seiilrenbergius fol. 1 a . adnotavit.

1)CXXI.X.

B. G. (3)

so.

4.

Codex cliwtaceus saec. XVII., foll. 113.) quorum 1. 26-25. 44. 45.

'74.

75. 113 et plures paginae aversae vacuae sunt. Continentur:

Zera-Jacobi,

sire Constantini Epistolae ad Congregationern Aethio-

pum

,

quae

est

Wierosolyaiae.

.letli. et lat. manu J. H. Maii sen. eaaratae. Ad- junctae sunt Scliedae variaa Sethiopicae, IIebraeae, Arabicae etc,

Incip. Epislola Zera-Jacolti

R.

Aefl~. etc. Explic. Mortuos. Mecet ihn. In calce octo foll. miii. formae varia arabica contin.

-

Cf. J o b i L U do 1 f i EIistoria Aetliiopi~a.

Lib. 111. cap. IIT. pag. 31. et addit. p. 301. sqq.

DCXXX.

B* S. Ms, 607. ful.

Codcx cliartaceus saec. X'CTII.) mutilus, foll. 39.) quorum 1. 26b. 38b et 39 scrip- tura vacant. Continentur:

(2)

H I S T O R I A E C C L E S I A S T I C A .

191

a. fol. 2-29a. Acta Concilii unn. 1215 habidz'.

Incip.

.

.

qtcibuscunque noininibus censeantur etc. Explic. Ipsos subjncere deCreoi-

mzes.

-

Notat Senlienbergius fol. 2: Ex cod. Gisseiisi qui Dccretalium Collectionein Ber- iiardi Papiensis in fronte gcrit; quam liaec acta sequuntur. Desunt autem Iiis actis qua+ dam usqiie ad vocem q u ib u s C u n q ue. Neo accurate satis omnia scripta, uti videre

est lin. sexta, ubi vox dcest. Itidem linea quinta dampnator loco d a m p n a t oruin in co- dice scriptuin est.

b. fol. 30-38a. Ötfinger Freiheiten u n d iStadufn hetr. de U. 1301. „NB. ,4us dein

Öttingen Wallerstehischen.(( lIaec a H. C. de Seiikeiibrrg adscripta sunt.

Ita inscriplio. Iiicip. Ot12izg. Merz bevehl. 8011 ess v e ~ b u n d e n etc. Explic. -41s ruill:

ich anstatt u n d v o n wegen.

.

DCXXXI.

B. S. Ms. 494. fnl.

Codex membraiiaceus saec.

XV.

scriptiis, vocum compendiis pluribus, Iittcris initiali- bus modo rubris modo atris rubro adpictis, inscriptioiiibus iis litteris, quas Fractur appel- larnus, exaratis, notis ct emciidatioiiibus ad marginem adsoriptis, corio rubro coopcrtus, foll. iiumerat.

XI

ct 140. Fol. 1-127. priscis niimeris iiotata suiit. Fol. I. 11. IIIb. IV.

V a . IX. X. X I et 135-140 scriptura vacant. Coiitineiitur:

a. fol. 1-127. Romanorutn Gesta Pont$czctn, Indulgentiue, Bzcllae variae, Cotz- sttituliones Benedicti XI. Johannis xXIL' Cleinenfis VL Innocentzi' VL aliorumque surn- rnoi.zcin Pontzpcu?n.

Iiicip. post iiidicem contentorum (fol. V b-VIII) fol. I. :

.

B e Priuilegiis Domilzi No- stri pupe scrz'ler~dis. Norjna scribendi (Cliaec litteris majusculis exarata suiit) prz'vilegium

comtnune talis est. Noinen pupe debet esse de grossb Zitteris etc. Explic. (De PenszO-

nzbus. Nicoluus etc. AQ fut. rei mein. Detestabiles nliquoruin etc.) Dut. R o p e apud 8.

petruin U. incai.nationis dclrn. L'DICCCCXL VIII non0 111. Azcgusti Poiztf. nostri anno

secundo.

b. fol. 128-131. Provzizciale otnniugn ecclesiarum catholicarum unioersi orbis.

Iiicip. In civitate Roinana szcnt quinque ecclesiae patriurcholes et sunt /Lee etc. Explic. In provinch dzcrachiensi. B. Gradenus tnunzc propria. Ezplicit provinciale. Fuit

liic liber olim in bihliotlieca Guilielmi B. de Crassier Leodii, cujus iiomen (G. 13. de Crassier emit 1715) in priori libri operculo legitur. Long. il'l 1'". Lat. 8" 3'".

DCXXXII.

B. S. RTs, 601, ful.

Codex cliartaceus diversis inaiiibiis saec. XIV., XV eh XVIII exaratiis, foll.FJ.,

S?

quorum 45 b et 59 b scriptura vacaiit, Contiiientur :

a. fol. 1-24. Eugenii Y a p a e Bu2lae X V I I . ab ann. 1431 ad atzn. 1437.

Incip. Eugenius etc. Acb perpetuu~n Rei memoriatn. I n qualibet inonarchiu tarn eccle-

siastica quain mundana ad honorem dei etc. Explic. (Bulla X V I I . Inter ctcras i~i~clI2;oli-

Ces etc. 1437.) D. Curdinalis Aprut~E.

-

-01. 24b. liabet initiiim Bullae Papae Pii.

-

Fuit liic codex quondam in bibliotlieca Guil. B. de Crassier Leodii, ut ex scliedula in- serta et maiiu sua scripta coiispicitur.

b. fol. 25 -45a. .Foi.mzclaria. Germaiiice. Prima folia desunt.

Iiicip.

.

.

.

Ain Freybnef über alle guter. Wir Albert etc. bechelz~2en uncl tu16 d u n d ofenlich eto. Explic. ( A l s der herzog sein leuten zcnd pzcrgern ire Rech1 utad

(3)

H I S T O R I A

ECCLESIASTlCa,

gtit getuon?iait Iestet t8nd uernetul init seilte~n Lief.) Wisr an sa~aabiag nach Johannis

C X X ~ . Deo gr~lius Laus. Fol. 2Ga. Iiaec adscripta sunt : Diss b t t d isl gescliriGea 00.

1300 nlss Albertzcs I ILeisser z u m .

C. fol. 46-59 a. Ijrdex Librorum (sez~ Purtitctn) Candclae J a r 1 a 12 <Ei C r is op o l i l a r i

Snncti Puuli Scolurumn Prcceceptoris,

Iiicip. Priina pars continet de Deo etc. Explic. Diu co?rservnre cligsetzrr iizcoltr-

mem.

-

Haec receiitiore manu scripta sunt.

Codex cliartaceus saec. XV., literis initidibus modo rubro modo atro distiilctis, fall-

73., quorum I. 2 a. 3. I 1. 2Ob. 24b. 58b. 60 b. 66 b. 73 vaciia sunt. Contiiientur :

Scripta

ad

historiam ecclesiasticam spectantia.

.

1. fol. 3-10. Bulla Papae lDauli iiistituens diversos convontus in Dioccsi Monaste-

riensi sub regula s. Augustini, praesertim illum prope Nortliorn. 1467. 10 I h l . Dccemb. Apogr.

-

2. fol. 12-15. Bulla Papae Pii ejusd. terioris (1462.). Acc. Regulac quaedam ad liunc ordinem spectantia.

-

3. fol. 16-17. Literae duac coiicernentcs congcgationem clericorum in platea diota de Grinstrate Lovaiiii. 1435.

-

4. fol. 18-21. Dc potestatc Pa- Pali ex decret.

-

5.

fol.

19-20. De vita communi congreg. clericomm Davcntricns. 1.4 Twoll. 1416.

-

6. fol. 21-23. Piocessus judicialis contra Rl[attllaeum Grabau Ord*

Pre-

dicat.

-

7. fol. 25-28. Sciripta pro Swedero de Culenborcli et coiltra Redulplium die- pbolt et Transysselanos.

--

8. fol. 29. De iiiterdicto.

-

9. fol. 30-32. ~xliortr\.tio

s*

Tlieol. facultatis studii Colon. ad Coenob.

-

10. fol. 33-35.

Statuts

syilodalia vetera*

-

11. fol. 36-580. Bulla et Epist. convcntum reg. Wiiidslieirn concerncntcs

-

12- fol' 59-60. Pro Causa Sancti Augustini doctoris ecclcsie saiictc.

-

13. fol. 61-66a*

-

'

E

sebii Coiiradi Mediohensis Canonici rqu1ai.i~ congreg, latcran. Brc\~is annotatio in C'-

Tores scribentium S. Augustinum fuisse liei*emitain.

DCSXXIV.

B. S. ME. 495. fnl.

Codex chartaceus saec. XVI. in ItaIia eleogatissimc scriptos, arpmcntis in lnarginc notatis, foll log., quoi-ni 1 a. 3-6 et 106b-109 scriptura vacallt. Contiiientur:

- ' r

Collegii

Secretariorum Apostolieorum Erectio, privilegia

et

tuta;

dcscripta pcr B e n c d . Lomelliiium.

Incip. fol. 7 : I n n o c e n t i u s B p i s c . serz>us seruoranb d e i all perp@f~~09'"ei "aemoriafn. Non dehet reprehensib8e j u d i c , si seclLn<lu9n ~ariefate>n fe9npo>+tiffi (Pertinet ad anli- 14f7). Eqlic. (Forrna juramcnti praestandi

P.

official~s in

man.

Oed fens.1: 8uncta evßngeliu.

111 pnori libri opcrculo llacc scrip(a sllllt: ytbilegifi

ZelJii Secrehiorum pont$cu?n Romae. Fol. 2. llabet llacc : „Nomina, cognomina et

Pa("'

IDIJ.

B.

D. CO1legii Secret- A ~ o s ~ o ~ . in ditto Collcgio enstontium 1. ~ e c c ~ n b r e 1

qua die 'gO

B.

Loms (ncmpe B e n e d i c t u s ~ ~ ~ ~ac~missus fui iiiW illas." l l i ~ ~ ~ ) (Incip.

J

ann. 1 8 0 et desinit a. 1555.4.

B. Se ME. 94. fol,

Co(lex chartace~s saec.

XVI.

eleganter in ~talia, ot viuetur, C X ~ Y ~ ~ U S ,

fall.

9g9*1

(4)

H I S T O R I A

'EcCLESIAsTICA.

193

Praxis Romanae Curiae diplomatum omnium solutiones expli-

cans ac diuturna observatione peritorumque traditionibus,

summo stu- dio ac integra fide ad communem utilitatem collectae per dissertissimum et nunquam satis laudatum G r e g o r i um E p ip li a n ium Florentinum. EIieronimus Tirannus Gallus Illmi Du-

-

cis Urbiiii apud S. B. EI. Orator Augustiiium somnium evitare cupiens supra jocose scripsit.

Ita titiilus. Incip. Ofpcii della Corte di Roma et Monti. Settembre 1561. etc. Ex- plic. Nec ziz formis quia non leguntur in suo banco.

DCXXXVI.

B. S. Ms. 93. fol, mnj.

Codex cliartaceus saec. XTTIII. ineuiite exaratus, foll 138., quorum 1. 137 et P38

vacua sunt. Titulus :

Taxa

omnium metropolitanarum et catliedralium Ecclesiarum nec non Monasterio- rum omnium consistorialium in libris Camerae et Cancellariae Apostolicae taxatorum totius superioris et inferioris Germaniae, EIungariae, Boliemiae, Dalmatiae, Istriae, Albaniae, a c Maiituae et Montisferrati, neo non aliorum omnium Dominiorum, in quibus sacra caesarea majestas potest Iiabere jus nominandi ad metropolitanas et catliedrales Ecclesias, neo non Monasteria praefata coiisistorialili, cum suis expeiisis distinctis unicuique ex Metropolitanis, Catliedralibus a c ikIonasteriis praedictis regulatis fideliter ab eorum taxa, in quibus etiam est computatum Iionorarium seu munus debitum pro expeditione juxta stylum Romanae Cu- riae, quae expensae sunt expressae in Ducatis awi de Camera, postea in Scutis monetae romanae, demum iii florenis monetae superioris Gerinaniae, ordine alpliabetico descriptae

.

.

Fuit Iiic codex quondam in bibliotlieca Arcliiepiscopi Comitis de Trautson. Notat Senclrenbergius: Auctorem non novi; fuit tiimen haud dubie Romanorm aliquis hic (Viennae) commoraiis. Solvi autem eum meo aere 10 florenis Rlien. 1758. Inservit

notitiae Curiae Romanae Iiodiernae et ab auotore harum rerum perito conscriptus.

-

dcced. Ms. foll. 4, cui titulus est: Dichiaratione sopra il libro Manuscritto fatto per sua Altezza reverentissims Moiisignore Vescovo di Vienna, Prencipe del S.

R.

I. e Con-

sigliero di Camera di sua 3faesti Cesarea.

DCXXXVII.

B. S. MY. 1. fol.

Codex cliartaceus saec. XVII. eleganter exaratus, foll, 169. Continentur:

Conclavi de' sommi Pontefici Innocentio

X

et Alessandro

VII.

Inscriptiones singulorum coiitentorum Iiae suiit

a. fol. 1-89. Cotzclave nel p a l e fu creato Pontefice Innocentio X., che dicono sia del Card. 8 p a da.

b. fol. 91-118. DelE' istesso che si crede composto del Card. E. A l b e ~ o n.i.

C. fol. 120-153. D'Alessandro VII parzinente supposto del Card. 8 p a d a .

d. fol. 154-161. Del medesimo d'incerto.

e. fol. 162-168. Dell' istesso d'incerto.

Incip. fol. I. Ho dubitato an pemo etc. Explic. fol. 168: AZderano Cibo da iHas6a-

Fol. 169 : Indice.

DCXXXVIII.

B. S. Ms. Ga. fol.

Codex chartaceus saec. XVII. ineunte satis eleganter exaratus, foU.

Id59

quorum

1

et 145 b scriptura vacant. Coiitinetur :

(5)

194

H I S T O R I A E C C L E S I A S T I C A .

Conclave fatto

per

la morte

di

Iniiocenzo

XII.,

in

cui

fn

eletto

Pontefice

il

S.

Card.

Giov.

Fran. Alhani, che prese

il

nome

di Cle-

mente

XI.

InCiPa Appena giunto Pao@iso in Frascati ed in Albano etc. Explic. Ogni sua co8n- pia feliciG.

DCXXXIX.

B. S. Me, 15. 4.

Codex chartaceus saec. XVI., foll. 94., quorum i a. 53. 69b.

7Ob

e t 94 vacua sunt. Continentur :

a. fol. 2-42. Relatione della Corte e Governo di Roma e de Riti Ordini e Pre- cedenxe che in essa si osservano.

Incip. I1 sommo Pontepce lia etc. Explic. S. Laurentii extra muros.

b. fol. 43-52. Entrate della CIbiesa colz le Provisioni ehe paga N. 8ig. a Cardzizali, a Nuntii, (1112' 8 u i x ~ a r i etc.

Incip. L e Doghane

cEz'

Roma etc. Explic. ,4 nominuxiione dellu Comunitri.

C. fol. 54-69. Conclave di' Papa Urbano VIII.

Inoip. L'Imperio che da inpniti secoli etc. Explic. In ottina salute.

d. fol. 70-93. Axiozni o Atnmaestramentz' politici cosi per parole universali della dottrina polz'tzca come fonda~neniali alZa Monarchia di Spagna del C a m p a n e l l a .

Incip. Nissuno domina a se solo etc. ExpBc. I Grisoni e U rSuisseri.

-

Fol. 2b.

possessor nomen suum adscripsit: Giov. Federig0 'ViScAer di Rutnpolsdorr. 1662.

DCXL.

B. G . (3) l17a. 8.

Codex membranaceus saec. XIII., litteris initialibus rubris et caeruleis, scriptura elegaiiti in duas columnas divisa, lineis stilo ductis, foll. 220., quorurn 5a. et 212 scrip- tura vacant. I n fine mutilus. Continetur:

Legenda aurea Sanctorilin per

Jacobum cle Voragiae sive historia

longobardica.

Incip. fol. 5 b : Inc@U prologus Universum tempus pereuntis mite in quatuor &stin- g u i t u ~ Partes etc. Explic. Egregius plane titulus dignitafis et coZentatio honoris immensi.

ii'oll. 1-4 manu recentiori scriptis continentur: a. D e Sanoto B&zStnundo. b. D e rSancto Erasmo. Long. 6'' 1"'. Lat. 41' 2"'.

DCXLI.

B. G. XV. 89. fol.

Codex chartaceus saec,

XV.,

in duas columnas divisus, inscriptionibus et lit. initial. rubris, foll. iiumerat. 288., quorum I. 2 et 288 vacua sunt. Titulus:

r

C

Petri Lombardi Vitae Sanctorum.

Incip. Universum tempus liuius vite etc. Explic. (D. 8. WEyterto) Auri4us ejus

~onsonavit.

-

Ruit hic codex olim in bibl. Cap. Eccl. S. Marci in Butzbach.

DCXLII.

B. S. Mg. 220. fol.

(6)

H I S T O R I A E C C J A E S I A S T I C A .

195

initialibus, foll. 110.) quae priscis numeris notata sunt, praeter calendarium) novem foll. continens. Titulus :

Der heil2gen leben lu?nbartica Ibisforia zu dutschen das I s t von den heil&en die do fallent von sancte Andres tage vnlx a n sant Johans tage des toifers and zu dem er- d e n von dem Advent.; Itst gesclbriben eine vor Rede Ibie noch.

Incip. prol. : Die i a n z e mgt aergengliohen lebens wirrt in fierteil mit undersc7beit geteilet etc. Explic. prol.: -Wuch dem laufe des Jores CCCC. Incip. textus: V o n dem Advenl. E s sint vier tuochen des advents etc. FoI. 3b. V o n S t e Andres leben. Andres 8 1 als viel gesprochen etc. Explic. (Die IL'ETchen Wihunge) U n d der Ibeilzge Geist. Amen.

-

Fuit llic liber quondam in bibliotheca Jo. S c h i l t e r i, cujus nomen fol. 2a. Iegitur.

DCXLIII.

B. S. MB, 18. 4.

Codex cllartaceus saec. XVII. (1616)., paginar. numerat. 106. Continetur:

Vita Beati Liudgeri Monasteriensis Ecclesiae Protoepiseopo per

Alfridum Tertiuin

ibidem

Episcopum conscripta.

Ita titulus. Incip. Genealogia S. Liudgeri Frisii Wrsingus Ado etc. Explic. Et pascua propriis colit sumnptibus. finis. Snbscripta liaec sunt : T a d a n i a L a C z' O P e r a

u s u s f i d e l i . Tum sequitur index rerum memorabilium, in cujus fine haeo leguntur:

A. 1616. Pietas tutissima virtus. P. V. Albada.

DCX1;IV.

B. G. XV. 42. fol.

Codex chartaceus saec. XV., in duas colamnas divisus) inscriptionibus et lit. initial. rubris, iell. iiumerat. 320. Continei~ur:

Tractatus varii de Religiosis et Monialibus.

Incip. In nomine domini nostri etc. Explic. Fzceris observatrix. Deo gracias.

-

Singula quae lioc codice continentur, liaec sunt: 1. Oculus religiosorum.

-

2. Dialogus de temptationibus et coilsolationibus claustralium.

-

3. De perfectiane Religiosorum.

-

4. De vita spirituali.

-

5. De receptione monialium.

-

6. De modo reformandi reli- giones.

-

7. De causis deviatioiium religiosorum.

-

8. Quaestiones morales pro re- ligiosis et saecularibus.

-

9. De excellentia ordinis Cartliusiensis.

-

10. De aucto- ritate ligandi et solvencli Cartl~usiensium.

-

11. De approbatione Ordinis Carthus.

-

Ex

bibl. Cap. eccl. S. Narci Butisb.

DCXLV.

B. S. Mg. 219. fol:

Codex cliartaceus a. 1676., foll. 58.) praeter duo .rracua in fine. Continetur:

Regula Sancti Benedicti Latino-Germanica, diligentissime de-

scripta ex Manuscripto Bibliothecae Sancti Galli in Helvetia Anno

167'6.

-

Ita inscriptio.

Incip. Cap. I. 1. I. Ausculta f ~ l i precepta .Ma@& e) inctina aupefn cordis fui

0 8 u n u a s hör die gebot dinss Maisters u n d naig das or dinss herben etß. Explic. (Cop. L X X I I I ) oulmnina deo protegente pervenies. Amen. Der zu& dwor aiflere gedaclbt Waben. Amen, Explic. Reg. 8li. Benedz'cti.

(7)

H I S T O R J A E C C L E S I A S T I C A .

B. G. XVI. 44. 4.

Codex chartaceus saec.

XV.

eleganter acriptus, inscript. et litt. iiiit. rubris, foll. 141., Quorum 1-3. 18. 19. 140b et 141 vacua sunt. Continentur:

a. fol. 4-17. F r a t r i s D a v i d iSpeculu?~ monac7&orutn.

Incip. post tab. et prol. fol. 4: Pritno considerare dehes etc. Explic. Vhit in eo. Atnen. b. fol. 20-140a. .Ejusdem Pruefectus Rel&iosol.tctn in lihros I1 distinctus.

Incip. Collationes meas quas pro exhortatione ad novicios etc. Explic. Dotizifiinus cotz- cedat. Amen. Turn sequitur tabula.

-

Ex

bibl. Cup. Eccl. S. BIarci Butisb,

DCXLVPI.

B. S. Ms. 7. 12.

Codex chartaceus saec. XVII. ineunte scriptus, foll. 337., quorum 1-4. Sb. 9b et 334-337 vacua sunt. 'Fitulus :

Ordinarium Cartusiense continens novae collectionis Statiltoruln

ejusdem ordinis partem primam.

1617.

Incip. post indicem fol. 10: Cup. 1. De divisione et ?nultiplicz'tate tlivini officii deqzle festo solemni. Officium canonicum etc. Explic. Ad sedetn sztatn revertitur.

iS

?J b s C.

EX-

plic. Ordinar. Cartusiense.

DCXLVIIT.

B. S. Ms. 4Gl. fol.

Codex chartaceus saeo. XlrII., pag. numerat. 127, praetcr 1011. tria ab initio ct du0 in Eine quae vacua sunt. Coiitinentur :

8tatzcta vetera et nova tum Canoniae ad 8anctatn Dorotheam Viennae tut* et C(4- noniae ad B. Nariatn Virginem in 2.Irnstez'n. juxta regulam 8. Patris dugzcstirzi in- structa utque a praefatis duabzcs oanoniis pro conseruu.tione discelinae relig. ac obscr- vaneae regularis oZim recepta eE acceptata.

1ta titulus. Incip. De statutis weteribus. Cup. 2. de Novitiot~utn in~lzcctiotze. Quando inducendus est novitius etc. Explic. Et tnisericors domitzus. Hesp. Amerz. Turn sequitur index contentorum.

DCXLIX.

B. S. Ms. 27. 8.

Codex chartaceus saec. XVII., foll. 69., quorum 1-3. 68 et 69 vacua sunt. Iiiest:

Instmzione

a

i

Principi della mauiera con la quale

si

governano

li

Padri

Gesuiti, fatta da Persona religiosa e totalmente spassionata.

Incip. Che la rel&ione de' Padri Gesuiti etc. Explio. 8ia discaccinto delZa societh.

IZ

pne. Tum sequitw: „Sonetto di

G.

Lubrani contro i Padri Gesuiti".

DCL.

B. S. rMs. 34. fol.

Codex chartaceus saec.XV1. exaratus, foll. 404., rluorum plura vacua. Coiitinentur:

Scripta mnximam partem historico-ecclesiastiea.

1. fol. 3-60. De translatione concilii Basiliens.

-

2. fol. 61-71. Concordantiae

(8)

H I S T O R I A E C C L E S I A S T I C A . '

19?

Gallicano in civitate Turonensi die 26 Octob. anni 1511.

-

4. fol. 75-77. de Hutten, Exliortatio ad Principes. 1518.

-

5. fol. 79-Sla. Gregor. Heymburg contra papam In- nocentium.

-

6. fol. S I b-83. Oratio liab. in coiicil. Norimberg. Contra Tliurcos

(!].

-

7. fol. 8 4 - 4 7 . Copia summae declarationis contra Sigismundum, Arcliiducem Austriae.

-

8. fol. 88-97. IIistoria Caroli M. compendiosa.

-

9. fol. 95-100. .Bulla Contra Notarios.

-

10. fol. 102-104. Regula Sororum de penitentia Magdal.

-

11. fol. 106 -115. Testamentum Arcliidiaconi Leodicens.

-

12. fol. 116-119. Privilegium Fratr. et Soror. Ord. Sti Fraiicisci de tertia regula.

-

13. fol. 123-126. Pro fratribus de cellis seu voluntar. pauperibus.

--

14. fol. 129-134. . Erectio Clausae apud St. Mwtiiium Spirae.

-

15. fol. 135-136. Erectio predicaturae in Novacivitate.

-

16. fol. 140-

152. De telonio in civ. Spirensi, latine et gennanice.

-

17. fol. 152-404. Varia dociimenta etc. ad liistoriam Spirens. Wormat. Coloniens. etc. spectantia, quorum index fol. 1 e t 2 a.

-

Fuit hic codex olim in bibliotheca Uffeiibachii, cujus emblema in operculo anteriori coiispicitur; in Catalogo Mscpt. Uffeiibach. hic liber non designatus est.

DCLE.

B. S. Ms. 493. fol.

Codex cliartaceus saec. XVL, foll. ab ipso librario numeris consignatorum 64., quoz rum 3b. 16. 19. 50-52. 54b et 64b. vacua sunt. Continentur:

Acta

Conventus

~chmalcoldensis.

A.

1510.

Ita tituius. Singuia autem, quae lioc volumine continentur, Iiaec sunt:

I. fol. 1-3. Der Theologen zu Wittemberglc Aiit.cvort, von wegen Beratlisclilagu~ig der Religion Sachen. 7 Jaii. 1540.

-

2. fol. 4-5a. Des Cliurf. zu Saclisen EIerzog Joliann Friedricli Sclirift an D. Martin Lutlier. Weimar. Freitags nach Fabian U. Seb.

1540.

-

3. fol. 5b-13. Epistola Tlieol. Wittemb. ad Tlieol. Norirnb. C. responsione.

-

4. fol. 14-15. Martini Lutlieri Epistola ' ad Pli. Melanchtlion et ejus respoiisio e conventu

Sclimalkaldensi.

-

5. fol. 17-49. Bedenlreii von der Lalir, von eusserliclien nötigen Ceremonieii uiid voii eusseilichen mitteldinger, die man iiennet Adiaphora. Incip. Gottes gnad durch unseru Hewfi Jhesuin Christum.

.

Nachdefn uns bevohlen zu erwegert so eine Vergleichzozg fiiryenoirzefi zuiirde, zuelche Artikel zu streiten etc. Explic. In der Pehrlichlleit zcizd Leiden steclcen. Martinus Luther. Justus Jonas. Johonnes Buchen- Augen. Cospar Crezctdyet.. Phzlzppus Melanchton. Priderichus Miconius. Niclas Arms- dorf. Erasmus Sarretius. Joannes Amsterdamus. Nicolaus 8chei8el. Balthasor Rho& dus. Martifzus Butzerus. Antonius Corvinus. Johannes Kymeus.

-

Autographa.

-

6. fol. 54-60a. Der gelerten bedenlren der kircliengueter lialben 1540. Eadem subscriptio, sed apogr.

-

7. fol. 60b-62. Decretum Synodi Schmallcald. contra Schwenlrfridium. 1540.

-

8. fol. 63-64. Epistolae duae D. Caspari Crucigeri ad Frid. Myconium. D. Sclimalkaldiae. 1540. Apogr.

Abbildung

Updating...

Referenzen

Verwandte Themen :