XXX. Codices miscellanei. Cod. MCCXXII - MCCLXVIII

16  Herunterladen (0)

Volltext

(1)

C O D I C E S M I S C E L L A N E I ,

371

CODICES

MISCELLANEI.

MCCXXII.

B. S. Ms. 410. fnl.

Codex cliartaceus saec. XVIII. ineuntis, foll.

135.

Continentur:

Joannis

Deckheri

a Walhorn Dissertationes

posthumae.

Incip. Diss. prima de critnine Zaesae nuliestafis etc. Explic. Catharina d'Ossy ad

f . 2 .

-

Inter Iias dissertationes quaedam belgicae inveniuntur, quae non edita sunt, ceterae inter editas.

MCCXXIIT.

B. S. Mg. 153. 4.

Codex cliartsceus saec. XtTII., mutilus, foll.

l67.,

quorum

I

b. 87b

et

88

vacua sunt, Continentur :

a. fol.

1-87.

J o. P e t r i L o t i c h i i Nocta'um academicarum sive antiquarum et

variarum lectionum Ziitri X VII-XXI,

-

in quiitus Diss. theologz'cae, politicae, milifares, hi.sforicae, poeticae

,

philologicae

,

Antiquitatum, ilemque juridicae, physicne, fnedicae, aec lton crificae et joco seriae, rarae et sebctae, circz'ler lrecentae proponuntzcr: inter- jecta notafu d&na poetarum latinoru~n pterorutnque nov-ntzi'iquorum censura.

Ita titulus. Incip. Li&. XYI% cap. I. Jurisprudetztiae v#uperium. Duo rerum pu- lilicarzcnz etc. Explic. Luliens 9ne riteqtce Int~oduxa

b. fol.

89-,121.

Jo. P e fr i

L

o t i c h i i fi~yeratores &omano-Germanici, tatn car- mine quam stylo lireviter descrtjoti.

Incip. (X) Vespasianus (folia priora desiderantur) Romanzcs praecedenti6us ortu quidettz similz's etc. Explic. (Leopoldus I) Bis victor suzk pacem dedif.

C. fol.

122-167.

Jo. P e t r i L o t i c h i i Imperatores Austrz'aci, tarn carmine quatn sfylo treviter descr@ti.

Xncip. RudoZphus I Imp. Austr. Primus. nd Itnperii sdlimiit sceptra Budo&lus etc. Explic. fiidericus I V et Carolus IV fratres. Muximi.

...

Pertinet usque ad a,

1586.

B. G. (3) 91. 4.

Codex cliartaceus saec. XVII et XVIII. scriptus, £011. 402., quorum plcira vacua sunt scrip tura. Contincntur

Jo.

H

Maii,

patr. et

filii,

Orationes academicae et aliae schedae.

Ita inscriptio. Incip. De ZiBertatis academicae aliusu etc. Explic. Dunulare velit.

MCCXXV.

B. G. (3) 88. 4.

Codex cliartaceus saeo XvIII. ineuntis, foll. numerat. 326. Continentur:

Jo. Beiur.

Maii jun. et Jo.

Guiliel.

Steinheilii Varia.

Ita iiiscriptio. Singula, quae Iloc volumine contineiitur, haec sunt: 1. Maii E~istolae

.d Steinlieilium C. Steinlieilii noiinullis.

-

2.

Steinlieilii Obser~~. ad vet. oratores PaeC.9

Uiod. Sic., Mcli. Apostoli Proverb., Nemes. de iiat. hom., etc.

-

3. Maii exCerPta7 an- notationes et variac lecliones ad plurimos auctores veteres imprimis grnecOs7 e X biblio-

(2)

372 C O D I C E S M I S C E L L A N E I .

thecae Uffenbacliianne libris manu erudita iiotatis descriptae.

-

4. Ejusd. Recensio cod. Hebr. Mss. bibl. Uffenbacli., eorum inprimis, quae in Bibl. Uffonb.

Mss.

non occurriint.

-

5. Glossarium EIebraicum breve, Maii jun. manu exaratum.

MCCXXVI.

B. G . (8) 38. fol.

Codex cliartaceus saec. XVII., foll. 200., quorum 200b vacuum ost. Contincntur:

Johannis Georgii Maii Orationes et

Scripta

varia propria manii

exarata.

Ita inscriptio in cat. Bibl. Maianae.

Incip. Acta synodalin Durlac. etc. Explic. GrosgünstZg hochgeehrte Herrn. Maxi- mam partem Iiujus codicis implet Dissertatio historico-tlieologios d e B. Augustiiio.

MCCXXVII.

B. G . (3) 92. 4.

Codex cliartaceus saec. XVIIL

,

foll. 502., quorum multa vacua sunt. Contiiientur :

a. fol. 1-154, J o . H. M a i i C o l l e c t a n e a g r a e c a e t a l i a .

Incip. .post ind. alpli. fol. 62: Atalanta et Melanion efc. Explic. Mnyktrat. Ao-

malt. Genesae 2705. p. $4.

b. fol. 155-500. E j u s d . Glossarficm Graeco Barbarum, voces nondurn observatns exhibens nut n o n satis accurate pertraclalas, aut notcttas quidem, sed n o n tarn ~ ~ r i i s sljni~cationibus in s t r z ~ c l ~ s .

Incip. 2 / 3 d y t l a . Abigeatus. Ms. fol. 2 a . zrbi ccflclyera etc. Explic. (qwptor) A b Imperat. datus. LMS. fol. 3 n.

-

Paginae liujus glossarii numeratae s u i t ' 1013-1707 et R h . , cujus pagiiiae a Maio citaiitur, cst Codex graecus Bibl. Uffenbachianae, const. Porphyrogeniti Libros I1 de Caerim. Aulae Bys. continens, nunc in Bibl. Senat. Lips.

MCCXXVIII-MCCXXXII.

B. S. Ms. 403. 404. 405. 406 c t 406b. fol.

Codex chartaceus saec. XVII., quinque constans voluminibus, quorum primum fall. cst 706.) quae maxirnam partem numeris designata suiit. Fol. 1-4. desideiaiitur. Vo- lumen secuudum constat foll. numer. 488., tertium 784 (num. 90. 305 ot 359 designnt.), quartum 176 et quintum 130. In singulis rolumiiiibus multa folia vacua sunt. Inscriptio:

Schilteriana.

Iiicip. Unde ne bUe nit langer etc. Explic. B o t , b o h f, sfercus.

.

.

Iiondgsh. Chron.

pag. 3 7 a . p. 320 et p. 817.

-

Insunt in liis voluminibus Collectanca ad Tlies. antiq. Teut., excerpta, annotata, epistolae doctoruin riror. etc. etc.

-

Toin. I et 11 continctur inter alia Glossarium Teuton., quod Tom. IV coiltinuatur, ubi etiairi T a t i a n i A l e x . Harni.

IV Evangel. Vers. tlieotisca. (Scllilteri Tlies. T. 11.) Contenta Tom. 111 Iiaeo sunt: 1. h l .

1-90. J o . S c h i l t e r i Interpretatio latina vetustae trailslatioriis et explicationis Teutoni- c a e Psalmorum. Incip. N o f a ad Rubric. Barbarica etc. Esplic. ( A d Psal. C-XI.) Der getuisseste.

-

2. Fol. 91-305. E d e m quae sub num. I. rccensita'sunt, scd elcgantiiis scripta et usque ad PS. CL C O ~ C ~ U C ~ ~ . Acc. Orat. dom. et Synb. apost. in fiae. Explic.

Trinitatis formam transmutando.

-

3. Fol. 396-7S4. volumeii Evailgeliorum Ot- f r i d i . Incip. J o . X c l h i l t e r i praefafio ad

0

t f r i d i ljbros Evnng. 5. i. Quttm ea ge- neris hztmani sit conditio etc. Turn sequitur praef. ]E'lacci Illirici etc. Explic.

Ibi

sancto gallo seviunt

I

Thas sancle gdllen thionont

. .

Hart11zutus

. .

Frcc~zci nonten dederc.

(3)
(4)

374 C O D I C E S R . ~ I S C E I J L A X E I .

Incip. D. 5 -4pril 1723 tutirde von Paris berichfef etc. (Fanaticorum in G J l i a com- meiita.) Explic. Und iurire nit-iiertnehr gesinnt von ihm at4 scheiden.

-

Tum sequi-

tur syllabus contentorum.

MCCXLIV.

B. S. %IR. 171. 4.

Codex cliartaceiis saec. XVIII.? foll. numerat. 202.) praetcr duo vhcua a b initio et in fine. Continentur:

(Anonymi)

Colleetanea ~ a r i a

litteraria, historica, juridica, theo-

logica etc.

Incip. Mr. d e L3 t. E V r e m o n d. Dieses spitze Oeuvres pztbZi6es sur bs manuscrits

etc. Explic. Auch wirlclici nicht eingegangett ist. I11 vetere Catal. BIS. Senlc. et in tergo libri ille codex ita inscriptus est: M r . J e SC. E v r e m o n d .

(!)

MCCXLV.

B. S. MP. 151. 4.

Codex cliartaceus saec. XVIII., foll. 520.? quorum multii, scriptura vacant. Iiisunt:

a. fol. 1 4 6 8 . [ A n o n y m i ) C o l l e c t a n e a ibivtorica j u r i d i c a e t p o l i l i c a .

Incip. De nolitia Imperii et Caesarum etc. Explic. In Angliant subversa. b. fol. 469-519a. E s c e r p t a h i s t o r i c a .

Incip. Ludovicus I. Dzccis ICoherfi in Normannia debilitate etc. Explic. 8. 1070

Melise Januario

. . .

MCCXLVJ.

B. S. Ms. 420. fol.

Codex cliartaceus diversis mariibus saec.

XV.

in Italia, ut videtur, scriptus, in- scriptionibus minio pictis) 'litteris initialibus modo rubris, modo omnino omissis) vocum compendiis usitatis, argumentis passim in margine adscriptis, ligatura antiqua, foll. 226.,

quorum I71 b et 2*26b vacua sunt. Continentur autem Iiaec:

a. fol. 1-107. J a c o l i d e l ' i ~ e r a ~ n o P r o c e s s z ~ s i n t e r J e s u m e t B e l i a l .

Incip. Universis Cl~ristianis fedelllus atque orthodoxe sancle matris ecclesie jidei CUZ- toribus hoc breve compendium inspecfuris P ~ e s l i f e r Jacobus de theramo Archidiaconuu Aversnnus et Canonicus Apruiinus in jure carlonico padue disclpuZorum etc. Explic.

E t ~ n e atl vilnrn perhennem. Ainen.

-

A d o 1 p liu s B e r n a r d Heidelbergensis in epi- stols autograplia

,

quam in scliedulis S e n k e ii b e r g i a n i s inveni

,

d e illo codicc l ~ a e c ad-

notavit: „Videtur milli libcr iste gotliico cliaractero exaratus magni omnino prdii et sin-

gularis monumcnti esse, eoquod originale ipsius autlioris antiqui admodum esse liquide colligaturc( etc. Fol. 107a. liaec sdscripta sunt: ,,Datum Averse prope Neapolin, dic pcnultimo mensis Octobris M. Tricciitesimo Octuagesimo secundo, pontifioatus

. .

pape vr-

1)ani scxti anno quinto ct etatis mee Anno XXXlII que etastc etc. E x Iiis verbis doctiss. B e r n a r d concludere videtur) codicem nostrum a. 1352 esse scriptum ; litterarum autem forma, vocuiu compendia etc. me persuadcnt, cum saeculo sequente in Itnlia natum esse.

b, fol. 108-.-15%. A e g i d i i d e F o s c a r i i s , U o c t o r i s e f C i v i s B o n o n i e n s i s , P r n x i s l i b r i s e c u n d i Decretalizcm.

Incip. I n Nomine Dotruizi noslri Jesrc Christi. Eyo egidius de foscariis civis bo;. etc.

Explic. Zn secula seculorunt. f h e f i . Turn Sequitur index.

-

IIaec duabus columnis scripta sunt.

(5)

C O D I C E S M I S C E L L A N E I .

375

c. fol. 158-171 a. A t t o n y t n i A r s N o t a r i a f u a .

Incip. A r s nofariutus est ars scribendi et dictattdi per guatfi fru~i1iIutes etc. E q j i c . Itulignzls probetur.

d. fol. 172-177. D e s i g n a f i o B e n e f i c i o r u r n D i o c e s e o s C o t o t ~ i e n s i s .

Incip. Abbatissa de novo claustro ctc. Explic. Benepciortttn rnille L X ~ I I I I ~ .

e. fol. 178-182. B r e f e l l i A r c h i d i a c o n i A n t i o c b i a e D e s c r i p t i o T e r r u e S a n c t a e .

Inscriptio : DescrtjJfio terre sancte. Incip. prol. : Archidiaconus aniioche~tus (hacc rubro picta sunt) Dotnino suo etc. Incip. tcxt.: Verfainzrs eya sfz'Cu~n nostrum, sume,ttes in-

ilium etc. Explic. Genuil quettt poniica tellus archidinconus anliochenus voryero f r e t e l l ~ ~ . f. fol. 183a. E p i s c o p o r u m H i e r o s u EimiCatz o r u m S e r i e s .

Incip. Josepltzcs Zacheus etc. Explic. Amauricus ejusque fetnpore capta es/ asca- h n i a

.

. .

in hodiernu?n diem 1462.

W . Pol. 183b-226. H i s t o r i a ~ i e r o s o l i i n k t a n a J a c o b i d e V i t r i a t o ~ p i +

b

c o p i A c c o n e n s i s .

Incip. Prologus Jacobi de Vitriato etc. Explic. (De his quae acciderint nostris post captionem accon et post recessum regis (Henrici

VI)

eE usque aiZ aduenfum regis hie- rosol. cap. C et ultiinutfi.) De die i& diem expectuntes. Explicit 1i6er primus.

-

ZIaec duabus columnis scripta sunt.

&!C@XL

VII.

B. S. Mg. 35, ful.

Codex cliartaceus saec. XV. scriptus, £011. 346., quorum permulta scriptura vacaiit. Continentur :

M[iscellanea.

En coiitenta :

1. Fol. 4-100. Epistolae -4eiieae Sylvii.

-

2. Fol. 100b-116. Tr. ejusdcm dit

niorali irtstitutione principis adolesccntis.

-

3. Fol. 118-164b. Ciccronis Epistolae ad Farn. Incip. Ego o?nizi offi~io uc potius pietafe eryu fe otc. Explic. Illi reddent, lgerjJ descripsi. Manu rcceiit. notatur: Usque ad 1. 8. epist. 9 ad E"atni1iares.

-

4. Fol. 165-181 a. Aurea bulla Caroli IV.

-

5. Fol. 181-185, Leges promulgatae per Ca-

rolum IV Imp. Rom. a. 1355, ad oficia principum etc. spcctantes.

-

6. Fol, 186-193.

Reform. Imp. Sigismuiidi, Hcnrici et Friderici 111. 1442.

-

7. FoI. 194-195a. Epist.

duae Jj'riderici Com. Pal. ad Rlicn.

-

8. Fol. 196-205. Confirmaiio Statut. Eccl. IIase-

laceris,

-

9. Fo1. 206-211. Vertrag zwischen Bischof Wilhclm von Strassburg und der Stadt Strassburg. a. 1422.

--

10. Fol. 21ib-2i3. Constitutio Carolina in Synodo Constantiensi. 1417.

-

11. Fol. 214-218. Oratio quaedam indicans hebdomadas inter-

valli. In appendice : Scnteiitiae veraibus compositae, germanice. Explicitur :

V i l geiaget utzd nit gefangen, vil geAoret und rrit verstanden, uil gelesen und nit gamerlret, das sint alle verlorelz werke.

12. Fol. 219. Best& Palatii in CU& Romana.

-

13. Rol. 220-226. Unio eccles. S.

l n d r e a e vallis .qndelabiae C. monast. Andelaensi.

-

14. W. 227-232. Bulla contra

Bo~emos. 1468.

-

15. Rol. 234-239. Oratio Jo. Tout ad Sinodum Argentin.

-

16. Fol.

243-251. Ordjniiio Katisbonons.

-

17. FoL 254-263. Ordinati0 Contra graxalnina illata

Alcmnnis (lat. et germ.)

-

18. Fol. 264-277. Stilus et PrOCeSs. Curiac Romanae; iccad. Stilus process, judieiar, Cur. 9rgentin.

-

19.

FoL

280-285. G ~ s t a mem~riac

(6)

87

6

C O D I C E S M I S C E L L A N E I .

digniora septem statuum mundi.

-

20. Fol. 292-307. Statuta diversor episcop, ct prin- cip.

-

21. Fol. 310-311. lTersus responsor.

-

22. Fol. 3 2 2 3 3 4 . Modus quidam Epistolarum. - 23. Fol. 335-336. F'ragmenta Artis Rlietoricae.

MCCXLVIII.

B. G. XVI. 43. 4.

f.1

Codex cliartaceus saec. XV., inscriptionibus et litt. initid. rubRs, (011. 2W., qua- rum 214 et 251 vacua sunt. Contiiientur:

a. fol. 2-119. R h e t o r i c a .

Incip. Totius R7tetorice fundu?nentcc etc. Explic. Laudes cano incessnnter. Tum se- quitur index. In appendice formulae epistolaruni etc.

b. fol. 120-145. J o h n n n i s C a l d e r i n i S u m m a d e e c c l e s .

Iiicip. Quamvis dubia etc. Explic. Xecula seculorztm. Amen.

C. fol.146-195. J o h u n n i s A u e r 6 a c l . i Directorizcnt J e c o n f e s s i o ~ a e u u d i e n d a -

Incip. Ad laudetn dei etc. Explic. Centurioni ufztique. 1437, d. fol. 196-207. ( A n o n y m i ) T r . de R e s t i t u t i o n i l u s .

Incip. Quoniufn sicut scriplutn est etc. Explic. Equitas reuocnre. 1437.

e. fol. 208-270. T r a c t a t u s e t C o l l a f i o n e s J o h a n n i s d e B a n c t o M a z a r i o e t n Zi orum. Ex bibliotlieca, Cap. Eccl. S. RIarci in Butzbacb.

MCCX

LIX.

B. G . XV, 47. fol.

Codex chartaceus saec. XV. rlitidissime exaratus, i ~ i duas columnas divis~s, litteris

initialibus modo rubris modo caeruleis, illis singulorum librorum vario colorc distinctis, fall. 274. Coiitinentiir:

a. fol. 1-254a. D e A r t e d i c e n d i L i b r i XV.

Incip. introductio: Subsequens opus quod est in arfem dicendi compositum etc. In- cip. textus : Loquendi scientiain quam rethoricatn (

!

) vocalzt etc. Explic. Habiiu?n eio-

qzcendi. Amen.

b. fol. 254b-274. C i v i l i u r n C a u s a r z c ~ n P r a e c e p tn.

Incip. Cum tuis liiteris factus certior etc. Explic. Bonorum civium multitudo.

Fi-

nis istius. Fuit l i i ~ codex quondam iii bibliotlieca Capituli Eccl. S. Marci in Butzbach.

MCCL.

B. G. (XVI.) 25. 4.

Codex chartaceus saec. XV., litt. initial. riibris aut plane omissis, foll. 255.3 4110- rum 77 a. 81 b-85. 110 b. 133b. 134a. 169-195. 199 b-206 et 255 vacua sunt. Illsulit:

"-

fol. 1-81s. L a b y r i n t h u s M a g i s t r i E 4 e r h a r . d i C o l o n i e n s i s 8. de divet*-

s&' 9tzod25. colorandi et ver.sificandi.

Bicip. post introduct.: Incipit lahiritztus magistri elier7tardi ctc. Explic. C i ~ m c e k b. h1. 86-199. G a b r i e l i s B i e l D i c i u t a u a t - i a d e d i a l e c t i c a , l o g i c a etc.

Incip. .I?uia circa princQia libroi*um quer$ solet ctc. Explic. MeZZus sentie ntiutn.

Deo' gralias.

o. fol. 207-216 irr. d e a r t e metricn.

Incip. guia ara carminam etc. Explic, Anno8 Augusti.

(7)

C O D I C E S R f I S C E X ~ L A N E I . 373

Ita inscriptio in priori libri operculo. Incip. i n superioribi~s auctor docuit etc.

Ex-

plic. Et coinplevit. Ex bibl. Cap. Eccl. S. Marci in Butzbacli.

MCCLT.

B. S. Ms. 516. fol.

Codex chartaceus diversis inanibus saec.

X V

et XVI. scriptiis, rubris inscriptioni- bus et litteris iiiitialibus (Lit. b), foll. 66., quorurn 1. lob. 11-14. 32. 33. 43b et 66

scriptura vacaiit. Continentur:

a. fol. I-IOa. R e i c h s t a g s a c t n .

Incip. Atztro (1. I421 nm vierten Tag nach Urbani etc. Explic. Seitz zcnd bleiben.

V.

RIüller

,

Reiclistagstlieat. I. 477.

b. fol. 15-31. C n p i t e l M a s s t e r s S a ~ n u e l s d e s J z c d e n .

Incip. Hie hebt sich u n ain Cappitel oder ain Samnung die getnncchel hant -Waister Samivel aiiz Jzrd oder ain Israhelitgeporn von des #tat Marrochitan C!) e n d hat s t ~ gesant luaisler R u 6 i Isaac der 8 c h u l .

.

se ltcnesa

. .

hat die selben Epistel.

.

pruder alfon

.

.

votz lspnnia prachl von Ebrayscher Zuttg in latin u m ? 3!ciis/er Freinhart pfarrer s e Strassgang hnnt s y von l a f i n z.u drtfsc/b pracht und hebt sich also an. I i i e s e n d e t d e r J u n g e r d e t n M a i s t e r d a s 6 u c h (liaec rubro picta sunt). Behalf dich got 0

Bruiler B a b y Isanc ctc. Explic. W i e er hy nacl. dise~ir langen lyden fliehen wölle das ewig lyilen. Amen.

V .

J. Clir. Wolfii Iiibl. liebr. 1111. 1100-1106.

-

Bib 1.

P a tr. XVIII. 519.

C. fol. 34-43a. S z c s c i t u t i o S a 9 n u e l i s .

Incip. i n susciCutiotte Snmuelis vere zjlszc~n Sutiaccelem non spiritum n z a l i y f ~ u ~ ~ illitts specie apparuisse. T e s t u s Giblicus cutn ornnibus suis connexis et circumstantiis

ctc. Explic. l'radidit reposcenfi.

d. fol. 44-51 a. H e n r i c i S e p ti ? n e l l e t & s i s {ve 1 r S a t n a r i e n s i s ) E l e g i a de di- versiiale fortunae BI philosophiae consolatiotae. Libri I K

Iiiscriptio a recentiore maiiu exarata: P a u p e r H a g n r i c u s .

Incip. Quomodo sedet sola probitas flet et Zagemit Facta quasi vidua quae prius zcxor erat

Cum de t e forfuna queror cui nescio quare P e r f i f a rne cogis etc.

Esplic.: P7ivens et extinctus te unicatn setnper atnafio fiwntis ?nelior quujn tnorietztis ainor

E3;plicit hainrici Ziber hic qui samarierrsis 3fuleriatn tniserarn qui fuit urCe seqzceils.

Discrepat in multis ab editionc Elegiae iii P. L e y s c r i Hist. I'oet. et Poem. incd. aevi. IIalac &Iagd. 1721. p. 43-496.

-

Cf. D c r a r m e I I e i n r i c l i 1.. I I a r t i n a i i n V. d.

e. A. d . Strasb. U. 'CTatik. Hdsoli. licrausg. U. erklart d. d. Br. Grimm. Berlin

1815. 8. 211 et212.

-

IIabctur bio fortnssc apogruphurii Coil. Argeiit. C. 10% N. 13.

C. f ~ ] , 51-55. P o e t n a d a e t e p i s toZae. Latinc.

f. fol. 56-61. O r a t i o S i m o n i s Illccgi P a t r i a r c h a e e t p r i n c i p i s h a e r e t i - c o r u t n c u t n r e s p o n s i o n e .

Inoip. Quoinquntlr ego Praesidis etc. Explic. Am6itiosis pmescribenda esset.

b,

fol. 62-65, o r n t i o x p i s c o p i B e l l i e n s i s v i g s s i m a s e x t a .

Iiicip. Posteoguatn uel tardern non absque Theseo etnensi surnus, M a e a ~ r o c , so- litzcditzes etc. Explic. Matte virtute catholice pergere velint. Dixi.

(8)

C O D I C E S M I S C E L L A N E I .

MCCkll.

B. G . (3) 50. 4.

Codex cliartaccus sacc. XVII., foll. 298., quoruni 1. 76b.

77.

115b-ii8. 213b-

315. 279b. 280 et 297 b-298 vacua sunt. Contiiientur:

a. fol.2-115a. J o . N e n r . M a i i s e n . A n n o l a t i o t z e s itz A c t a A p o s t o l o r ~ c ~ ~ z .

Incip. Prooem. L i l e r hic, queln secundum cle actis etc. Explic. Principem agebal

krudulilenz.

-

Maius jun. in marginc multas adjecit emendationes.

b. fol. 119-279. J o . H e n r . M a i i s e n . P r a e c e p t n g r a m m a t i c a e g r a e c a e C.

a d d i t i o n . e t e x c u r s i o n i b u s e j u s c l . n r g u m e n t i .

Iiicip. Prooemizcm. De i-zrrtura e l constitzctione grntnmnticae graecae etc. Explic. Pe-

ctaliaria adibibeat uocabula.

C. fol. 291-297a. B a l t h a s . S t o l b e r g i i C o l l e g i u m g r a e c u m a. 1621 hnhilzrm.

Iiicip. &eclio 1. De articulo i n genere. Cutn latinus sermo etc. .Explic. C u m opta-

tivo construitur. Luc. 49.

-

$01. 297a. notas brevcs d e conjuiictionibus J. EI. Maii juii. manu scripta contiiiet.

MCCLIIE.

B. S. Ms. GI. 4.

Codex cliartaceus sacc. XVIII., foll. 783., quoruin peimulta vacua sunt. Insunt:

Praelectiones

variae.

Singula, quae lioc volumine continontur, liaeo sunt:

I. Praelectiones pliysiognomicae.

-

2. S tiirm i i Collegium pliysicum.

-

3. EI e r tii

Collegium polilicum.

-

4. J. C. V a t e r Coll. pliysices experimcntalis (mancum).

-

5. Collegiuni litterarium.

-

6. C. S. S c h u r z f l o i s C li i i, ut videtur, Praelectiones de

eloqucntia. (mutil.)

-

7. E j U s (1. forsan Praelect. de coiiscribendis epistolis.

-

8. E j u s d . Germania Yriiiceps. IIaec typis expr. curavit C . F . A y r m a n n . Francof. 1745.8.

E.

C. d e S e n l r e i i b e r g fol. 3a. liaec adscripsit: Liber liic olim J. M. ~ o l l e n b e c i i aiitccessoris Gisseiisis, cujus litcraruin ductus in coi~. Sturmiano e t alias s e osteiitfunt.

MCCLIV.

B. S. BIa. 81. 4.

Codex: cl~artaccus diversis manibus saec. XYII. scriptus, foll. 691., quorum plurima scriptura vacaiit.. Contineiitur:

a. fol. I!)-73a. C o l l e g i u m h i s t o r i a e l i t e r c r r i a e r e c e n t i o r i s .

Incip. Actzct.1; quod Betts bene vertat etc. Explic. Eisenhardt

-

P r o f . 14ilf) H e b

stcid. Finis.

b. fol. 81-246. C o l l e g i t c t n P l h i Z o s o p h i n e p r a c t i c a e .

Ifici~. Piutarchzcs 1. I . de plncifis Philos. etc. Explic. Eorutn applicatione?~ iittersil.

C. fol. 255-374. C O ZZegitc~n p o ii t i c nc

Incip. PoZitica. De prutlenlia polilica tracfa/uris etc. Explic. Trakirrit tfiorhi I.eru114

prcßlicarutn.

d. fol. 458-533. A n t z o t a t a p o l i t i c n .

Ilicip. Per zlstcfth ifztelligitzcr etc. Explic. Not& &udjre jnsfjnctores crzcdelitatis.

C. fol. 539-656. C o l l e g i z e n t J t r r i s p u l l i c i Germanici.

illcip. 3ioleila studiosis jrcrk pußl, etc. tjd Eornitiar reservatur.

MCCLV.

B.

s.

M3. 00. 4.

(9)

C O D I C E S M I S C E L L A N E I .

579

Varia miscellanea.

Contenta autem iiaec sunt :

i.

Fol, i-li. fifetliodus studendi.

-

2. Fol, 13-77. Epistolae Bcrnli. C e l l a r i i aliorumque. Quac Iioc codice contiaentur, maximam parteni apograplia esse videiitur.

MCCLVI.

B. S. Ma. 164. 4,

Codex cliartaceus saec. XV. inGallia satis negligentcr scriptus, mutilus iii fiiie, in- scriptionibus aut rubris aut atris, litteris initialibus milto pictis, crebris vocurn compen- diis, notis paucis ad marginem adscriptis, antiqua ligatura, foll. 236.) quoruni 1 et 236 membraiiacea sunt et aliena coiitiiicnt. TTacua sunt foll. 2-4. 97-99. 201 b et 282- 236. Singula, quae illo codice contiiientur, Iiaec sunt:

a. fol. 5-6a. E p i s t o l a A e n e a e S y l u i i P o e t a e Itnper. a t q u e S e c r e t a r i i 1-43 D. J a s p a r e i n 8 1 i k . Ita titulus.

Incip. Magno et generoso etc. Explic. Igneam fuvillam. F7ale.

b. fol. 6a-7a. E j u s d . E p i s t . a d M a r i a n u i n Zoxinzctn. Ita iiiscriptio.

Incip. Eneas silvius poeta iinperialis atque secretarius salutem plzcrincc~n dicit 9nu-

riano soxino etc. Explic. Attentus azrditor esto.

C. fol. 7a-33. E j u s d . H i s t o r i a d u o r u m u n z a n t i i c ~ n .

In fine legitur: ,,Ex Vienna MCCCCXLIIIIfc ut in cditione Iiuius liistoriae, quam

recensuit Brunet, Manuel du libr. Ed. quarta. I. p. 20a.

d. 101. 34-54a. E j u s t l . CPii 11) O r a t i o p i i s s i ~ n n u d O r a t i o n e m E p i s c o p i P a r i s s i e n s i s i n c e l e b r i c o n v e n t u M a i z t u a n o p u l l i c e h a b i t n . Ita iiiscriptio.

e. fol. 54a-55a. E p i s t o l a L u d o v i c i X I a d P i u m II.

Iiicip. Luclovz'cus dei gratla Francoru?ra rex etc. Explic. Sljlillo rzostro X-XVII die

rnensis Nov. a. D. MCCCCAXI et regni noslri X . Super renunciatione pragm. sancfionts. f. fol. 55b-57. E p i s t o l a Pii II i n i s s a s e r e n i s s i i n o . . L u d o v i c o AT.

Incip. Carissigr~e in Christo fili salute~n etc. Explic. Ro~izae d. X X V I O c f . cr.

MCCCCLXI Pontif. nostri a. IIII.

g.

fol. 58-62b. Ejzcsd, E p i s t . a d C a r o l u m VII. s u p e r provisiotze I'ornu- c e n s i s E c c l e s i a e .

Iiicip. Pius episcopus servus etc. Explic. Pontzf. izostri. Anno III.

11. fol. Wb-GGa. Quaedairt lirevis I8istoria de v i t a c u j u s d n i n M a l c l t i .

Incip. Qzci navali proelio cEimicaturi sunE ctc. Explic. Nofz posse ccutein szrperari. i. fol. GGb-81b. O r a t i o Aeizeae B e n e n s i s L e g a t i C a e s a r i s Ibabila i n con- v e n t u F r u n c f o r d e n s i (E. X V Oct. 1459.

Incip. Constantinopolitccna clades, reuerentlissimi etc. Explic. Atr1or.e susc+icr/.

Amen. Deo gralias.

k.

fol. 81b-82b. C o p i a l i u l l a e s u p e r q u u r t o d ~ n a r i o per c l e r i c o s S O G a e n d o i n R e g n o F r a n c i a e .

Incip. Pius episcopus servzls seruortcin ctc. Explic. Ponlif. nostri Anno 4.

1. fol, 82b-85b. P a s s i o p r a g m a t i c e sa n c t i o n i s e d i t a per v e n e r n l i i l e s c o r t h i s a r t o s c u r i e r o m a n e .

Incip. Noliis judicio etc. Explic. Intlicabi?~zzcs voBis etc.

m. fol. 95b-87a. I n v e c t i v a S a l l r ~ s t i i i n Tullizct~z.

Incip. Graviter et iniqzco anilno etc. Explic. In illn parte Jide~etn hnbetzs.

V .

Sal- lustii quae extant ed. Cortes. Lips. 1724.

p.

1048 sqq.

(10)

380

C O D I C E S R L I S C E L L A N E I .

n. fol. 87b-9i b.

M.

T u Zlii C i c e r o tzis i t r S a l l z l s t i u t n i t t v e c t i u a .

Incip. Ea deinutn tnagira voZripfas est, crisl~e salusti etc. Explic. Hotieste rffuri

possutn. V . Ibid. P. 10% sqq.

o. fol. 91 b-96. D e s c r i p t i o zctzius r e i rniruliilis.

Incip. Diein receutem ctc. Explic. [Tnquat~z cihnzcisse. Explicit descriptio r ~ i ntirfr- bilis. Continetur liistoria virgiiiis castae et fortis.

p. fol. 100-101b. Qunetlanr e x c Z n i r t n t i o n e s C t c l l u c i i Pzdrii C a r t c e l l e i r i i F l o r e n t i n o r z ~ t n .

Incip. Lztcretin sptrrit' Lucretii PIicc etc. Explic. Fore vifam.

q. fol. IOPb-102. I n v e c t i v n A l a n i ctd itzviclzctn e t d e t r n c t o r e n r .

Iiicip. 1Ialeclicta tua moleste tulisse ctc. Explic. Tuorccm studiorum nt~zari v(tle Explicit invectivcc Alani ud invidutn et ctefractorem.

r. fol. 103-104a. Ilzvec t i v n A l n n i a d ingratzctn ctmictcin.

Iiicip. filuissem tectctts Re lenegciis ctc. Explic. Szli solis valeanf. Explicit in- S. fol. 104a-108. H i s f o r i a v e v l i s r h e t o r i c n l i l z t s o r n a t i s s i m n p e r velte-

r n b i l e m uii.utn m c r g i s t r u m L e o n u r d z i ? n eclitu. Ita inscriptio.

Incip. Czr~n lnecullt saepe egisses, u t faliukam illam lochnchii (Boccaccii) ile tafidre~l~ principe Salerizitnno ejusque Plia S$ismzcncia vulgari sertno,ze scriplatn etc. Esplic.

In eodein sepulero um60 sepelifi sttnf. Deo gralias.

t. fol. 109-151. A v i s t o t e l i s L i 6 e r cle s e c r e f i s s e c r e i o r u i n sett de re-

g i i n i n e p r i n c i p u m r e g u m e t dominorzci~z.

Ita inscriptio. Incip. prologus: Do?niizo szco excellentissimo ziz ctcltu religiortis clwi- stianae slrenuissimo etc. Explic. ( D e ultinza tnedicincc) Clctss#ccatur irc hoc. xrctllicit Ziber rnorcilizcm et secret. secret.

U. fol. 152-200a. L i l e r V e g e t i i de r e t n i J i l a t . i , g u i c o n l i i t e f q u a t u o r '1

l r o s p a r t i a l e s .

Ita titulus. Turn sequitur indexi conteiitorum et eadcm inscriptio. Incip. prolops:

Antiquis te~nporilzss mos fuit bonarui>t artitcm stuclia ctc. Explic. Quam vetus doctritza inonstraverit

.

.

.

B'xplicit felicifer.

V. fol. 200b-201 a. V a r i a . 1. Nurnenis legionum, tribunorum, coliorluni etc. 2.

Regibus cliristianis et 3. Quercla de rnortc J o 11 a ii i s B i.gull (1 i a c I> U c i S , vcrsil)us

leoninis a recentiore manu conficripta.

11.. fol. 202-208a. l ' r a c l a t u s A e n e a e iSy l v i i d c F o T t u n r r .

Incip. Aeneas a i l u i ~ s poeta ctc. Explic. E z viena

l;iI

I~cll. Jtclii A. 1444,

fol. ZQ8a-22Sa. T r n c t a t u s A e n e n e SyZzyii d e m i s e r i a Ctcrinliztflz.

Incip, Aeneas siltlilts poefn ctc. Doini,~o Job. de uych ctc. #tzlltos esSc qlci wil,'''

seruiunl etc. Explic. Meo ju<licio prr1dens. Inirn lioec lc,auniilr:

. .

Parisiis

mofitisncuti Anno 1463. itie vero 18 Mens. Jas.

-

lliC tract. soParatim podiit Mob. ap. Scliöffer. 1517. 4.

(11)

C O D I C E S M I S C E L I i A N E I .

381

Incip. Ad Baptistatn Capodoferro Romanum civem ordinis inilituris virutn pretorem Bonon. ab atrrispa etc. Explic. Qzcidem sperandum est. Pinis.

aa. fol. 231b. E p i s t o l a B r a c h r n a n n o r u ~ n u d A l e z a n d r u m C. epz'stolu Di-

J p n i a d e u n d e m . Ita inscriptio.

Iiicip. Epistola Braclbmannorum ad Alexandrutn. Natn Alexander cunt ad .~clfianum

litas oceani perli~straret Brachmanorutn insulam etc. Explic. Ubi natn superior est.

. .

Finis codicis dcest. EIaec in calcc adjecta sunt verba: „Scriptus Parisiis in Collegio 3Ioiitisacuti aniio 1463 dic vero 18 mens. Januarii.

-

Fuit hic codex quondam in bi- t)liotlieca viri reverendi Creigtoni, tum autem, ut videtur, in collectione Brockhusii, cujus nomen folio 2a. iiiscriptuni est.

~ccLvlr.

B. S. Ms. 179. 4.

Codcx cliartaccus saec. XVIII., foll. 28.) quorum

I

b et 28b vacua suiit. Titulus:

Miscellanea.

I

7

19.

Insuiit:

I. Fol. 1-10. IIessisclier Laiide Tlieilung. Incip. rSeren2ss. Landgraviz' Darnlst.

Lrtnd@ werdet8 irtsgemein in 2 Haztptfheil getheilt, neml. in die Lande jenseils und dis- seih des Mainstroms etc. Esplic. Wovon der V e r f r w V . 1656 d a s meilrste Licht giebet.

-

2. Fol. 11-13a. Notata varia ad rcm judiciariam pertinentia.

-

3. Fol. 13b-14. Zur IIessisclieri Appellatioiisordnuiig von a. 1628.

-

4. Fol. 15-28. IcIiscellanca hi- storico-juridica.

n"CCLV111.

U. S. Ms. 194. 4.

Codex cliartaccus saec. XVII., foll. 149.) quorum

I.

53 b. 54. 55. 56a. 143. 148 et 149 vacua sunt. Coiitiiieiitiir :

a. fol. 2-53a. Z e i t r e g i s t e r .

Iiicip. I n ollen Dingen soll billzj die erste Frage seyn etc. Esplic. Das heilige

Wort von Jerusalem. Est, iit ita dicam, chronologia reteris testameiiti.

b. fol. 56b-147. C o n c i o n e s s u p e r D a n i e l e t n Habitae a. D0 H o r c A i o ex- c e p t u e a J. G. V. ao 1693.

Incip. pracfatio: O dzc ccllerhachster Frater etc. Explic. Bis xzr dem Etzde cler Tage.

MCCLIX.

R. S. nls. 254. 4.

Codcx cliartaceus saec. XVI-XVIII., foll. 10'2.) quoruin 1-3. G5 b. 69-71. 721>,

88b. 89-101 ct 102 I-acua siint. Contiiieiitiir :

a. fol. 4-14a. E p i s t o l a

LW.

L u t J ~ e r i a d O s w a l d . L ö s e n , C o l l e c t a n e a , N o t a t a ctc. e x Ms. M. L ti t h eri. 1516-1531.

b. fol. 148-15. P h r e n e t i c i s. a satlbatza o b s e s s i qz~otnocfcr t r a c f u t t d i . A. M. Lzsthero. (Tract. mutilus iii fiiie.)

c. fol. 16-21a. D e t n o r t e r e v e r e n d i p a t r i s n o s t r i D. 1l1at.t. Lzctheri. 1546.

18. F e b r . A u c t . J. J o n a s .

d. fol. 22-45. T7aria d i c t n efc. 171. L z r t h e r i .

e. fol. 46-68. E x c e r p t a e x C I . r o n i c o Iallog~swtino 91s. saec. XpF..

Incip. Heuricus lnit dem Zztnnfnen Felix etc. Explic. (A(iolphus sub Carolo IC3

8ed pervicit AcEolphu~.

(12)

382

C O D I C E S BTISCEL J J A N E I .

s c r i p l m per C a a p arenr S l r e ng 6 a r g e r inserttrm libro sariarutn prectitn perganieno picturato in 12".

Ita inscriptio manu EI. C. S e n lre n b c r g i i. Incip. Vil

*)

siad die da phlegen xe Fa- gen etc. Explic. &J selßs nicht Ritter sein. In dem J a r als ?rinn z;alt n. C.

G.

mCCCLLYIII hnt der erbar Cnsper A'frengberger geschriben dar; gegenbertig pzich.

g.

fol. 90-100. J.

H.

d e B e r g e r , Jzcs c n m b i i i n p r a e l e c t . p u ß l . p r o p o s i - turn a. 1694,

Incip. $. I . Vocaßulum camhii est cr velusta voce cambire etc. Explic. In cartalio cotzsuetus et Zicitus est.

MCCLX.

B. S. Ms. 254n. 4.

Codex cliartaceus diversis manibiis sacc. XVIII. scriptus, in fine mntilus, foll. 666.,

quorum 1. 149. 153. 157. 165. 179. 193. 210. 255. 322. 405. 419. 465. 488.

517.

581. 590. 591. 617-619. 626. 627. 6'29-631. 636.

637.

649. 666 et miiltae paginae aversac

vacuae sunt. Continentur :

Varia

Miscellanea.

Eii singuia cootcnta iiuius codicis:

1. Fol. 2-300. Sammlung vcrscliicdener pliilolog. und tlieologisclier Sachen von BI. G e o r g C l e m e n s D i a u d .

-

2. Fol. 301-322. Fragmeiita eines ßuclis über die jura commerciorum U. drgl. von J. 31. V.

R.

-

3. Fol. 323-635. Aniiotationes ad Pand.

S c h a u m b u r g i i. Incip. Die com~nentntores juris civilis h«beir entweder die Ortltazf11~ der Pnnd. bcibehallen ctc. Esplic. (L. X L I X . t. 1WI.) PTel pttblica/i"nein senfeiztiae.

-

4. Fol. 638-665. Aniiotata varia juridica.

MCCLXI.

R. S. M@. 21. 12.

Codex cliartaceus saec. XVII., foll. 218., quorum 1. 41 b-57. 123 b-1'34a. 209b. 210 et 248 vacua sunt. Continentur:

si. fol. 2-41. D e r i u u t i o n e s V e r ß o r u ? ) a G r a e c o r u l n B o 9 f i a n o r z t m Sl'ezilo- nzi?jigzce c o Z l e c t a e p e r m e Chi.. A r n o l d i u n z .

Ita titulus. Iiicip. Azcxiliztin ciicitur ub azcgendo etc. Explic. Geboren, GeGÜren,

''

N%. Foll. 55-64. varis esccrpta continentur.

b. fol. 65-123. R i t u s , O r i g i n e s e t A p p e l l a f i o n e s g e n t i u m , u r b i u t n f f l z l -

mi?tu?n etc. C o n s c r i p t a a m e C h r . A r ) z o l l i i o .

Iiicip. Palricii Rom(re, patres conscripti ctc. Esplic. VoZuplatis symbokc?ta fecif.

C. fol. 197-203~1. A l i q u o t n o ~ n i t z a p r o p r i n G e r f n o n o r t r t n crrl p r i s c a m c f y d

m o l o g i a m r e s t i t z t t a . A~cct. M a r t i t z o L c c f l ~ e r o . JVi/cbetyae 1570.

Iticip, Noinina proprin habentia o l f f etc, Esplic. Liberuitb ruhitriutn clictllzj. bVit- teh. 1544.

Iiicip. d ~ c i t similenr deus etc. Esplic. C>,ttlele aef~»di,>r.

-

Turn ~ c < l 1 l ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ iiidiccs contcntoruiii.

MCCLXIT.

ß, S. 31s. 540, 101.

Codex cliartsceus d i ~ ~ c r s i s manibus soec. XVII. scriptus, fall. 1750., p o r u m multa mCUa Sunt scriptura. Coiitinentur autem lioc codice:

ct

(13)

C O D I C E S H I S C E L L A N E I .

383

Miscellanea juridico-theologico-historico-littewia

Ita tituius.

Incip. Schilferi de paclionibus divini jzcris tractatus. Praefatio. Theologia tnystica guae melhodo diflert a l'heologia scholastica etc. Explic. (De Limite Alsat. sup. et

in-

fer,)

I'itur

ad Aknticnn infer. pertinet iSchbltstadiutn. &'. J. A. J. iSchilter.

-

In lioc

volumine multa collectanca S c l i i l t c r i , Epistolae ad euin etc. etc., ut et varia typis de- scripta promiscue conglutinata sunt.

MCCLXIII.

B. S. Ms. 530. fol.

Codcx cliartaceus saec.

XVL,

foll. ~iumerat. 14., quorum

I.

4b. 12 ct 13a vacua sunt. Continentur :

a. fol. 2-4a. C o p i a d o c u t n e n l i i n C a u s a O s w a l d i d e K i s l e g g e e t C u n r . d o m i n i itt d e r B u n d e .

Incip. Dutut)z per Copium uc I n notn. Dom. Amen. Dtcdunt sunctissi?nus parens et dotnitzlcs noster doinazz,~ Johurznes cEivinae provitlentias papa

XXII

etc. Explic. Et meo s@no sbnalum.

b. fol. 5-Ga; B o t t o n i e n s e s s c r i d u n t C a r d i n a l i 9nalgesta b o n o n i e n s i u m per D. BerChrantEum Legutzcin s e r e c o t n e n d a n d o . D i c t a t n e n G r a f i o l i de B a in b e r o 1 is. Ita iiiscriytio.

Incip. N e precuivntis fame velociicrs etc.' Explic. E'ectualiter sanctiatnus.

c. fol.

Gb-7b.

D e s o Z a t i o c i v i t a t i s L u c a n e n r D x I I q die X I I ~ Jung. D i c t a -

t21in p e r D. I g a i n r . d e B e r n a r d i n i i s m i l i t e f n L u c a nutn.

Iiicip. Dei est liguam (linguam) gzczernare ad loquendum etc. Explic. Quia 7 ~ ~ m a - nae felicitatis dzclcedo ?nulfis amtiritudinibus raspersa.

d. fol. 8-11. D i c t u t a G r a t i o l i d e B a t n d e r o Z i s , e t f o r m u l a e j u r i d i c u e .

Iricip. Bononiensibus etc. Explic. Et consuetum apposui tneum signum

e. fol. 13b-14. C o p i a Docuinetztorzcrn E p i s c o p u t n B r i x e n s e m 441bertui~r c o n c e r n e t t t i z t ~ n .

Iiicip. Nos Alberfus Dei gratia etc. Explic. Et in sijr12.0 JLOC daturn.

RICCLXIV.

B. S, ME. 50Z e t 503. ful.

Cocicx cliartaceus sacc. XV., foll. 37. Foll. 8 et 15 laesa. Continentur: a. fol. 1-25. S c h ö t ~ e G y r ü c h .

Incip. Ich wollt ee pet/elra mit

Ir

gun W& ic7c als jzcnlc als du pist Aber sprach der ciU ins?$ Und het ain fi'awen als die ist ctc.

Explic. Ain schwzer spl.zcch von aytn sludeiz/etz 2iu Bruy. IIaec collectio initio e l

fine niutila est.

b. fol. 26-37a. C o ? l c i o ~ t e s e t T r a c t a t u s t h e o l o g i c i .

Incip. Jfiriu optimnnz ptirlein elegil etc. Esplic. .&'t plur(6 aliu.

-

Quae sub lit. b. coiitinentur, sacc. XV. ineuiite manu volubili iii duabus colurnnis scripta, sunt.

RlCCLXV.

B. S, Ms. 517. fol.

Codex cliartaceus diversis manibus saec. XVII et XVIII. scriptiis, fo11. Y$., cum multis vacuis. Continentur :

(14)

384

C O D I C E S R S I S C E L L A N E T .

1. 1.01. 2-6. Iitee d e la persoiine, de la maiii8re d e vivre e t de 1s Cour dii ltoi de Prusse. Juin. 1752.

-

2. Fol. 8-17. Oratio d e vitandis calumniis et obtrectatioiii- bus.

-

4. Fol. 20-27. Oratio

E

c k i i octava de tliesauro ecclesiae.

--

5. Fol. 28-47. Auszug der Cammer Ordnung, welclie Tabellen, wie sie geschrieben und in dcr fursll. Cafierstubz aufgclienkt worden. 1657. Revid. 1666.

-

6. Fol. 48-79. Notliweiid. Er- innerung gegen die iibele deutung des princen von Orange expcdition in Engeland.

-

Fol. 55 sqq. bibliopega annexuit additioiiem „zu der churbrandenb. TTorstclluiig gegen den Religionsverdacl~t und uiber das Englisclie wccseii."

MCCLXVI.

B. S. XV. 14. fol.

Codex diartaceiis saec.

XV,

iii duas columnas divisiis, iiiscriptionibus e t litteris ini- tialibus rubris, foll. num. 397. Contiiicntur :

Tractatus

~ a r i i .

Incip. (post tab. coiitent.): Incipit traclalus tle stutzt et officio etc. Explic. Ponti-

Fcatus nostri nnno pri~no. Coiitenta liacc sunt : 1. J a c o b i C a r t 1iu.s. 'De statu e t of- ficio ccclesiasticarum personarum. fol. 1-50.

-

2. E j u s d . D e inalis liujus seculi per omiies etates. fol. 51-103.

-

3. Dubia quaedam de missa pro defunctis. fol. 104-

106. - 4. Miraculuin memoria dignurn cx B e d a e Hist. -4iiglor. fol. 107-109 a.

-

5.

J a c o b i C a r t 11. De comparationc Rcligionum. fol. 109 b-il4a.

-

6. E j u s d. Quodlibetuin statuum human. fol. 114 b-171.

-

7. E j u s d. D c sccuriori via iiiccderidi in liac vita. fol. 112-176. - 8. J o . G C r s o ii

,

De cclcbrationc missac ct pollution. nocturii. fol. 176-180.

-

9. Bulla M a r t i n i 1'.

R.

dc reemptionihus ad vitam. fol. 181 b-182.

-

10. J a c o b i C a r tlius., Speculum de rcstitutionibus. fol. 183-236.

-

11. S. T l i o m a e d e A q u i n o Xpistola de Judeorum exactionibus ail Ducissam Lotliaringiae. fol. 237-233.

-

12. D e pietate ligandi ct solv. Cartlius. fol. 238 b-242.

-

13. J a c o b i C a r tli. Tr. de ac- tionib. iiunian., de tlieologia mystica, de boiio morali, de septem statibus mundi et ecclesiae, do bona voluntate et aiiimae potentiis, dc contractibus ad reemptionem et ad vitam, de partitione redituum inter religiosos, de rcdditibus moiiial. Cartlius., d c gratia et caritate, igniculus devotionis, dc cogitatioiiibus ct carum qualitate e t dc cclebratione Sabbatlii. fol. 243-396a.

-

14, Bulla Calixti P.

R.

dc rccmpt. a d vitam.

PI@CLXVII.

B. S. Ms. 100. 4.

Codex cliartaceus saeculo XVI. liaucl ineleganter exaratus, non ubiquc bene con-

servatus, litteiis initialibus atris simplici artc pictis, iioniiullis etiam viridi colore distinctis, foll. 67., quorum I. 65 b. 66b et 67 vacua sunt scriptura, et 2. 12 b. 13 a , 56 a et 57 a aliena continent. Iiiest:

Collectio

CarmiKIlirn

et

Historiarum

variarum.

Hibernice.

l'itulus in fronte Iibri a manu 30. S cIi i 1 t e r i scriptus llic est : Liber in linguu

bernica.

(!)

Codicis specimen, quod in Iapitle delineandum (juravi, celeberrimus '1'.

C r o f t o n C r o k e r

,

litterarum Hibernicarum cultor subtilis, anglice reddidi t

,

iiotas suas adjiciens. Versionem et iiotas ab eruditissimo' viro milli transmissas, qua licet ejus liumanitate

,

liic adpoiio :

Fol. 3-9 nppears 10 be poein, uddressed by a Roman Catholic ecclesinsfh lo solne Person ZVJLO hüd e?nbru~ed

t

k

reformed relkkn. It beginn8 :

(15)

C O D I C E S M I S C E L L A N E I .

Sud is thy lot, Co me; 0 Coinpanion! How sad is gour state;

No l&ht

in

fhis tuorltl Is clear to thee; Yozc cannot evelz discern the darlcness. l'hou hast forsaken for herecy

l%e Gocl of Heaven und his faith; All the evil has befallen to you Indeed j perhaps yov cannot Irnow, df you cozrld see as others see

l'he light, of zuhich you stand i n need, You would then (liscover your darlrness, You zuozrld undersfand your sfate. The bright purify of irtfelbct W a s p s t blir~ded of its ootun power. It is sa(1 thal you ditl not meel i n time

A plrysician zuho Itad tlie power to cure yozc etc. Fol. 13b. sqrl. P r a g i n e n t u n t crcrgninis inaugzcralis.

I'hese verses are pom the ,,2kagrcsfi flatharr

IM/

Te@e Mac Brodie. This poern lolbict. is an inazrguration Ode adtlressed to Donougr'l OBrien 4 t h Earl of ThornonJ, fu/len chosen a Prince of his Nafion (in the reign of Elisabefi7L) is printed in the Transactions o f the Gaelic Xociety of Dullin, pullished in 1 8 0 8 , zuhere U72 English

«nd Estin translafiorz tnay be found. The verses cifed in l'ab. V I I I . Ure the 14. 15.

16 nnd 17.

-

y'he eiztire poem consisfs of 220 verses. 8ee Transactions of ,fberno Celtic &'ociety.

-

Teige M a c Brodie, the A ~ t h o r , began the fainous poetz'cal sr/uabole knoturt by Iris/& Xclholars as ,,The Contetztion of the Bai.dscr.

Fol. 17a.

sqq.

C o l l e c t a e x h i s t o r i a H i b e r n i a e .

Incip. One dng that ODonnell (fhaf is Red Hugh, son of Rough Neill, son of gloi.~ou~h of the Wilze) was zctith tlie Cttiefs o f Ibis people ancf of Ais Countw feastifig nnd coarousing nt Rox ford. When they had been f~errily drinhing one of ihe spoke wifh a lo& und distirbct voice, und sazil; ,,O God is fhere ttuo arzd tzuenfy from ltence t o the

of Greece more i~artnonious /Iran the tut0 atzd ftuenly who Ure here in rrnirth andmusicetc.

Fol. 29a-52a. &'Irezcl F i a n e e c i ~ t h a or a n I r i s h t a l e o f t h e F i a n s .

11 begins: A noble generozcs, abu~zclatzt banguet fhut Fion Mac Cumhal (Fingal) soTa Trenm8r of Beeshtzd of gave al tlae Palace o f Teamor of IAe ruslhes. T/&e Chiefs

crncl noßiZily of tlte Ir'ians came itl splendor to partake o f it ctc.

Qiiae in fronte libri lcgiiritur

,

dar. C r o f t 0 n C r o lt c r ita interpretatur : 1'0 the

Reader. Prtfb[ed at the Abbey of tthe Iris?& Frictrs i18 Louvain. IMDLXXX.

neafib is a merciless Judge,

A destroger that srueeps terrifically,

The fear o f zuretclhed, tniseralle thousands,

A sure-conteizding EltEer.

Fol. 2 a-11 b et 12 b, iriscripta sunt nomiiia posscssorum : DnnieE D r i s C o l l .

-

C.o~gaeJizls ODyiscolJ.

-

Jo. 8cAiZler 1635.

(16)

C O D I C E S M I S C E L L A ' E I E I .

~ C c E x v I I r .

B. G. (3) 109. fo).

Codex cliartaceus in tenuissima charta Siiiarum scriptus, Iigatura sinica cx bomby- cino varii coloris facta, foll. duplicium 72., quorum paginae I. 4. 5. 8. 9. 11. 12. etc. de- scriptae sunt. Praecedunt liis folia duo, cluorum prius contenta in li~igua rossica et ger- manica Iiabet, posterius vacuum est; in Gne folium unum scriptura vacat. Continentur:

Miscellanea lingua Sinica conscripta.

S i n p l a cootenta inscribuntur:

I. Fol. 1-9. -4nweisuilg zum Spiele auf dem musikalisclien Instrumenta, gcnanrit Kin.

-

2. Fol. 10-37. Verscliiedeiie Figureii, die verscliicdenen Stimmen und Töne

mit iliren cliinesisclien Noten darstellend. - 3. Pol. 38-39. Vom Scliaclispicl.

-

4. Fol. 40-51. Von den verscliiedeiien Zügen auf dem Scliaclibrett.

-

5. Fol. 52-

55. Vom Scliachspiel von zwei Seiten, die zusainmcn 360 Felder ausmaclien.

-

6. Fol.

56-60. Spielkarte11 von Bnoclien, aus zwei und dreisig Stücken bestellend, auf deren Versetzungen das Spiel anlrommt.

-

7. Fol. 61-67.

Vom

Cliinesisclien Spiel genannt S c h u a n - L u , einer Art Brettspiel.

-

S. Pol. 68-70. Eine Kanne, worinnen zum Ver- gnügen Stäbchen gesteckt werden, wornacli einer dann ein Scllälchen

,

oder zwei, oder drei, austrinken muss.

--

9. Fol. 71-72. Ein von Num. 6. unt;erscliiedencs Xino- chenspiel, welclies auch auf eine andere Weise gespielt wird.

Abbildung

Updating...

Referenzen

Verwandte Themen :